Niniejszym informujemy, że SPZOZ Kalwaria Zebrzydowska zrealizował projekt pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW na potrzeby funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej”.

Koszt całkowity zadania wyniósł 159.162,00 zł, z czego kwota 38.400,00 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pozostałe koszty pokryto ze środków własnych SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.