SPZOZ.ZP.1.2018                                             Kalwaria Zebrzydowska, dnia 15.05.2018r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

które odbyło się w dniu 15.05.2018 r. o godzinie 12.15

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:          Dla zadania nr 1: 575 719,94 zł, dla zadania nr 2: 110 055,00 zł

Na realizację zadania nr 1: Dostawa aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń wpłynęły następujące oferty:

Lp. Firma (nazwa) adres

wykonawcy

Cena

ryczałtowa

brutto oferty

[zł]

 

Termin wykonania

zmówienia

Okres

gwarancji

i rękojmi

[miesiąc]

 

Warunki płatności
 

1

 

MIRO Sp. z o.o.

ul. Mińska 25B lok. U1

03-808 Warszawa

 

578 670,00

 

31.08.2018r.

 

25 miesięcy

 

21 dni

 

Na realizację zadania nr 2: Dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem wpłynęły następujące oferty:

 

Lp. Firma (nazwa) adres

wykonawcy

Cena

ryczałtowa

brutto oferty

[zł]

 

Termin wykonania

zamówienia

Okres

gwarancji

i rękojmi

[miesiąc]

 

Warunki płatności
 

 

1

 

OPTOPOL Technology

Sp. z o.o.

ul. Żabia 42

42-400 Zawiercie

 

111 100,50

 

30.06.2018r.

 

24 miesiące

 

21 dni

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do o tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Zatwierdził:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. strona internetowa
  2. a/a