Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”aaa

SP ZOZ/2/ZP/2022                             Kalwaria Zebrzydowska, dnia 2 grudnia 2022r.   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  CZĘŚCI V,   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępno...

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2023.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 1 grudnia 2022 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Z...

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – zapytanie cenowe na zakup materiałów stomatologicznych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskie

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 24 listopada 2022 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska       Odpowiedzi na pytania Wykonawców   W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup materiałów stomatolo...

Zapytanie dotyczące wyceny odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2023.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21 listopada 2022 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska                                                             ...

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawy laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2023.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21 października 2022 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al.  Pawła II 7                                                             34 – 130 K...

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego zakupu i dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych, materiałów stomatologicznych na okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21 listopada 2022 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opiek...

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego wyceny sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami  dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia, w ramach projektu nr  POWR.05.02.00-00-0044/18 – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.”

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16 listopada 2022 r.                                                                                                            Samodzielny Publiczny Zakład Opiek...