Niniejszym informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wyposażenie w sprzęt medyczny i modernizacja infrastruktury SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowej inwestycji planowany jest zakup aparatu RTG oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni RTG a także zakup aparatu OCT dla Poradni Okulistycznej. Całkowity koszt inwestycji to 723.524,94 zł, z tego kwota dofinansowania to 500.896,29 zł, pozostała kwota 222.628,65 zł to środki własne SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej. Planowany termin uruchomienia Pracowni 09.2018 r.