Kalwaria Zebrzydowska, dnia 19 czerwca 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

OGŁOSZENIE

 

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego wyceny robót budowlanych związanych z malowaniem dachu budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej, wybrano ofertę firmy : MAT-MAL Usługi Budowlane Mateusz Korzeniowski Brody 114, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

W toku postępowania do SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej wpłynęły 3 oferty :

 

l.p. Nazwa Oferenta Wartość brutto oferty Termin realizacji Gwarancja
1 ARTDACHMAL Malowanie Dachów Artur Sula, 34-100 Wadowice, Oś. XX Lecia 14/39 54.459,48 zł brutto 1 miesiąc 60 miesięcy
2 Bartłomiej Matuła BUDOWNICTWO, Ponikiew 239, 34-100 Wadowice 58.000,00 zł brutto 2 miesiące 36 miesięcy
3 MAT-MAL Usługi Budowlane Mateusz Korzeniowski Brody 114, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 45.000,00 zł brutto 1 miesiąc 120 miesięcy

 

W toku przeprowadzonego postępowania dokonano oceny złożonych ofert przy zastosowaniu zasad określonych w zapytaniu :

l.p. Nazwa Oferenta Punktacja cena Punktacja termin realizacji Punktacja gwarancja Razem
1 ARTDACHMAL Malowanie Dachów Artur Sula, 34-100 Wadowice, Oś. XX Lecia 14/39 66,1 5 7,5 78,6
2 Bartłomiej Matuła BUDOWNICTWO, Ponikiew 239, 34-100 Wadowice 62,07 2,5 4,5 69,07
3 MAT-MAL Usługi Budowlane Mateusz Korzeniowski Brody 114, 34-130 Kalwaria Zeb. 80 5 15 100

 

Równocześnie informuję, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).