Kalwaria Zebrzydowska, dnia 15 maja 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

OGŁOSZENIE

 

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dotyczącego wyceny robót budowlanych związanych   z wymianą kotła gazowego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, wybrano ofertę firmy : KLIMATERM Rafał Matlak 43-340 Kozy, ul. Makowa 2.

W toku postępowania do SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej wpłynęły 3 oferty :

 

l.p. Nazwa Oferenta Wartość brutto oferty Termin realizacji Gwarancja
1 KOBE Adam Mikołajek Roczyny ul. Środkowa 14, 34-120 Andrychów 154.500,00 zł brutto 1 miesiąc 60 miesięcy
2 KLIMATERM Rafał Matlak 43-340 Kozy, ul. Makowa 2 146.051,05 zł brutto 1 miesiąc 48 miesięcy
3 PROFI-TERM S.C.              43-300 Bielsko-Biała, ul. Terenowa 1 143.609,00 zł netto brak 60 miesięcy

 

W toku przeprowadzonego postępowania dokonano oceny złożonych ofert przy zastosowaniu zasad określonych w zapytaniu :

l.p. Nazwa Oferenta Punktacja cena Punktacja termin realizacji Punktacja gwarancja Razem
1 KOBE Adam Mikołajek Roczyny ul. Srodkowa 14,     34-120 Andrychów 75,62 5 15 95,62
2 KLIMATERM Rafał Matlak 43-340 Kozy, ul. Makowa 2 80 5 12 97
3 PROFI-TERM S.C. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Terenowa 1 66,15 0 15 81,15

 

Równocześnie informuję, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).