Kalwaria Zebrzydowska, dnia  12 sierpnia 2019 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

ZAPYTANIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się  z prośbą o wycenę robót budowlanych związanych z remontem ogrodzenia przy  budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją dołączonymi do niniejszego zapytania.

2. przedmiar robót 3. rys. rozbiórki 4. rys. nowe ogrodzenie 5. rys. szczegółowe

Oferta powinna zawierać kompleksową wycenę wskazanych wyżej robót.

 

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami :

  1. Cena max. 80 %
  2. Okres gwarancji max. 5 %
  3. Termin realizacji robót max. 15 %.

 

Złożone ofert oceniane będą przy zachowaniu następujących zasad :

  1. Cena

cena oferowana minimalna brutto

C =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                              cena oferty ocenianej brutto

 

  1. Okres gwarancji (liczony w miesiącach)

 

Okres gwarancji oferty ocenianej

G =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                             Okres gwarancji najdłuższy

 

  1. Termin realizacji robót (liczony w miesiącach od dnia zawarcia umowy)

 

Najkrótszy oferowany termin realizacji

T =  ——————————————————————- x 100 x waga kryterium

Termin realizacji oferty ocenianej

 

 

Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) .

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. nr 35 do dnia 19.08.2019 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 43-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. Nr 35 w dniu 19.08.2019 r. godzina 12.15

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania  w każdym czasie bez podania przyczyny.