Kalwaria Zebrzydowska, dnia  8 czerwca 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

ZAPYTANIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się  z prośbą o wycenę robót budowlanych związanych z malowaniem dachu budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej zgodnie z przedmiarem robót dołączonym do niniejszego zapytania.

Przedmiar robót malowanie dachu

Oferta powinna zawierać kompleksową wycenę wskazanych wyżej robót.

 

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami :

  1. Cena max. 80 %
  2. Okres gwarancji max. 15 %
  3. Termin realizacji robót max. 5 %.

 

Złożone ofert oceniane będą przy zachowaniu następujących zasad :

  1. Cena

cena oferowana minimalna brutto

C =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                                  cena oferty ocenianej brutto

 

  1. Okres gwarancji (liczony w miesiącach)

 

Okres gwarancji oferty ocenianej

G =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                                  Okres gwarancji najdłuższy

 

  1. Termin realizacji robót (liczony w miesiącach od dnia zawarcia umowy)

 

Najkrótszy oferowany termin realizacji

T =  ——————————————————————- x 100 x waga kryterium

Termin realizacji oferty ocenianej

 

 

 

 

Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) .

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. nr 19 do dnia 15.06.2018 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 43-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. Nr 19 w dniu 15.06.2018 r. godzina 12.15

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania                         w każdym czasie bez podania przyczyny.