Kalwaria Zebrzydowska, dnia  27 kwietnia 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

ZAPYTANIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się    z prośbą o wycenę robót budowlanych związanych z wymianą kotła gazowego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zgodnie z przedmiarem robót dołączonym do niniejszego zapytania oraz przy zachowaniu minimalnych parametrów technicznych kotłów tj. :

 1. Gwarancja kondensacji przy zasilaniu obiegu grzewczego  70 *C.
 2. Długość odprowadzania spalin do 30 m. Długość zasysania powietrza  do 30 m.
 1. Możliwość zasilania gazem ziemnym i płynnym.
 2. Zamknięta komora spalania.
 3. Skropliny kondensacyjne na poziomie obojętnym dla środowiska.

Przedmiar robót.

Oferta powinna zawierać kompleksową wycenę wskazanych wyżej robót.

 

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami :

 1. Cena max. 80 %
 2. Okres gwarancji max. 15 %
 3. Termin realizacji robót max. 5 %.

 

Złożone ofert oceniane będą przy zachowaniu następujących zasad :

 1. Cena

cena oferowana minimalna brutto

C =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium

cena oferty ocenianej brutto

 

 1. Okres gwarancji (liczony w miesiącach)

 

Okres gwarancji oferty ocenianej

G =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium

Okres gwarancji najdłuższy

 

 1. Termin realizacji robót (liczony w miesiącach od dnia zawarcia umowy)

 

Najkrótszy oferowany termin realizacji

T =  ——————————————————————- x 100 x waga kryterium

Termin realizacji oferty ocenianej

 

Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) .

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. nr 16 do dnia 10.05.2018 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 43-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. Nr 16 w dniu 10.05.2018 r. godzina 12.15

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania  w każdym czasie bez podania przyczyny.