Kalwaria Zebrzydowska, dnia  12 stycznia 2023 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

                                                           ZAPYTANIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się               z prośbą o wycenę robót remontowych związanych z poprawą dostępności pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych (wymiana drzwi w pomieszczeniach budynku Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej – niski parter i parter) zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją dołączonymi do niniejszego zapytania.

 

Oferta powinna zawierać kompleksową wycenę wskazanych wyżej robót.

SKMBT_22323011212120

SKMBT_22323011212130

 

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami :

  1. Cena max. 80 %
  2. Okres gwarancji max. 20%

 

Złożone ofert oceniane będą przy zachowaniu następujących zasad :

  1. Cena

cena oferowana minimalna brutto

C =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                              cena oferty ocenianej brutto

 

  1. Okres gwarancji (liczony w miesiącach)

 

Okres gwarancji oferty ocenianej

G =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                             Okres gwarancji najdłuższy

 

Zamawiający wymaga aby roboty wykonane były w okresie do dnia 28.02.2023 r.

 

Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. nr 35 do dnia 20.01.2023 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 43-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. Nr 35 w dniu 20.01.2023 r. godzina 12.15

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania                         w każdym czasie bez podania przyczyny.