Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej z lat 1950-1998.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, planowane jest brakowanie (zniszczenie) archiwalnej dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w przychodni w latach 1950-1998 włącznie.

Dokumentacja bieżąca od 1999r nie podlega niszczeniu, jest nadal obowiązkowo przechowywana w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydoowskiej.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej archiwalnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, mogą ubiegać się o jej odbiór po uprzednim złożeniu wniosku w sekretariacie SPZOZ do dnia 31 marca 2020 r. Oryginały dokumentacji, będziemy wydawać po zebraniu wszystkich wniosków.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Dokumentacja medyczna może być udostępniona : pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Podstawa prawna art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DZ.U. 2017 r. poz. 1318)  oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (DZ. U. 2015 r. poz. 2069)