SPZOZ.ZP.1.2018                                             Kalwaria Zebrzydowska, dnia 22.05.2018r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawa aparatu okulistycznego OCT wraz z niezbędnym osprzętem.

W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty