Deklaracja Dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spzoz-kalwaria.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.03.2021

Data ostatniej aktualizacji 31.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr Grzegorz Pasternak, e-mail: spzozkal2@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 876 64 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna.

Budynek SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 1. Przed budynkiem dostępna jest pochylnia.
 2. Przed głównym wejściem do budynku dostępne są dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, oznaczone kolorem niebieskim i znakiem pionowym.
 3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym znajduje się na drzwiach przy wejściu głównym.
 4. Budynek przychodni posiada wejście główne przeznaczone dla pacjentów poradni ogólnej oraz poradni specjalistycznych. Wejścia od bocznej strony budynku prowadzą do poradni dziecka zdrowego oraz poradni dziecka chorego. W tylnej części budynku znajduje się wejście do gabinetu fizjoterapii ambulatoryjnej.
 5. Wejście główne do budynku z poziomu zero, nie posiada schodów.
 6. Ciągi komunikacyjne mają wystarczającą szerokość, równą powierzchnię bez progów.
 7. Szerokość drzwi do pomieszczeń jest dostosowana dla osób poruszających się na wózku.
 8. Drzwi do gabinetów oznaczone tabliczkami z wypukłym numerem, oraz systemem Braille'a.
 9. Do komunikacji między piętrami dostępna jest winda lub klatka schodowa.
 10. Podmiot zapewnia w tym budynku informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy.
 11. W budynku są dostępne dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Na poziomie 0 oraz w poradni dziecka chorego.
 12. W poradni dziecka chorego znajduje się pomieszczenie dla osoby z dzieckiem wyposażone w system przyzywowy.
 13. Możliwość skorzystania z tłumacza migowego w budynku przychodni:  poniedziałek- piątek w godzinach 8-16.
 14. Dostępne są pętle indukcyjne wzmacniające dźwięk w rejestracji głównej na poziomie 0 oraz w rejestracji poradni dziecka chorego, dodatkowo 3 pętle indukcyjne przenośne.
 15. Dostępne są 2 przenośne urządzenia do czytania i rozpoznawania tekstu.
 16. Uruchomiono system kolejkowy, ustawiono automaty biletowe przy rejestracji na poziomie 0, przy laboratorium na poziomie +1, w poradni dziecka chorego. Zainstalowano system powiadamiania głosowego i wizualnego nad gabinetami.
 17. Personel przychodni został przeszkolony w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Budynek WOZ w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 416

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym znajduje się na drzwiach przy wejściu głównym.
 2. Wejście do budynku umożliwia platforma podjazdowa oraz schody.
 3. Podmiot zapewnia w tym budynku informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób głosowy.
 4. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
 5. W chwili obecnej brak możliwości korzystania z tłumacza migowego w budynku przychodni jak również online.

Budynek WOZ w Leńczach, 34-142 Leńcze 284

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym znajduje się na drzwiach przy wejściu głównym.
 2. Budynek przychodni posiada dwa wejścia ze schodami oraz jedno wejście boczne z dostępną platformą podjazdową.
 3. Podmiot zapewnia w tym budynku informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób głosowy.
 4. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
 5. W chwili obecnej brak możliwości korzystania z tłumacza migowego w budynku przychodni jak również online.