Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla pacjentów SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem osobiście lub dzwoniąc pod numer: 33 876 64 37. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@spzoz-kalwaria.pl , lub dzwoniąc pod numer 33 876 64 37.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA POTRZEBY PROCESU ORGANIZACJI I REALIZACJI SZCZEPIEŃ PRZECIWKO CHOROBIE WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-COV-2 (COVID-19) 

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w kwestionariuszu do szczepienia przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem SARS-COV-2 (COVOD-19) jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej :
aleja Jana Pawła II 7 Kalwaria Zebrzydowska

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@spzoz-kalwaria.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu procesu organizacji i realizacji szczepień przeciwko chorobie wywołanej wirusem SARS-COV-2 (COVID-19)

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

6. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, zgodnie z przepisami prawa, Po upływie tego okresu, dane osobowe zostaną usunięte.

7. Prawo dostępu do danych ich sprostowania.

Prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

Prawo niezwłocznego sprostowania danych

Prawo ograniczenia przetwarzania danych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie zgodnym z art. 21 RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak brak podania niezbędnych danych wyklucza możliwość szczepienia przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (COVID-19)

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej zwany dalej: Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem osobiście lub telefonicznie 33 876 64 37. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@spzoz-kalwaria.pl, lub dzwoniąc pod numer: 33 876 64 37.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Ciebie zgodą.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest: SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej zwany dalej: Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem osobiście lub dzwoniąc pod numer 33 876 64 37. Możesz skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, dzwoniąc pod nr 33 876 64 37, lub pisząc na adres: iod@spzoz-kalwaria.pl

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie „Naszej Przychodni”. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową do przychodni, drogi wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie przychodni, wejścia do budynków a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków przychodni.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych.

7. W przypadku naruszenia, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej: aleja Jana Pawła II 7, Kalwaria Zebrzydowska

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@spzoz-kalwaria.pl

3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa świadczonych usług.

4. Podstawą przetwarzania jest załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 86 z póź. zm.) – w przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a w pozostałych przypadkach zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług-zgoda osoby dzwoniącej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.

5. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 1 rok od dnia nagrania, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tego okresu nagrania podlegają usunięciu.

8. Pacjent, którego dane zostały utrwalone w systemie służącym do nagrywania rozmów telefonicznych ma prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych oraz do ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach określonych w RODO (w niektórych przypadkach prawa te mogą podlegać ograniczeniom z tytułu innych przepisów prawa).

9. W przypadku naruszenia, danych które zostały utrwalone na nagraniu przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.