Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt „Wyposażenie w sprzęt medyczny i modernizacja infrastruktury SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do medycznych usług diagnostycznych RTG w zakresie chorób układu kostno-stawowego i oddechowego oraz tomografii OCT w zakresie chorób oka, w tym chorób nowotworowych.

Wartość projektu: 723 524,94 zł

Wartość dofinansowania: 500 896,29 zł

Termin realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.12.2018

 

Nowa pracownia RTG w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

W Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej uruchomiona została Pracownia RTG. Oprócz zakupu aparatu RTG i dostosowania pomieszczenia pod pracownię RTG zakupiono również tomograf okulistyczny OCT. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 723 tys. zł, a dofinansowanie ze środków UE wyniosło 500 tys. Kalwaryjski Ośrodek Zdrowia w czasie ostatnich 4 lat może mówić o dobrej passie, a ostatnie miesiące są szczególnie imponujące.

Pracownia RTG została wyposażona w nowoczesny sprzęt w ramach realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Wyposażenie w sprzęt medyczny i modernizacja infrastruktury SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni”.

W ramach tego projektu oprócz zakupu aparatu RTG i dostosowania pomieszczenia pod pracownię RTG zakupiono również tomograf okulistyczny OCT. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  723.524,94 zł, z czego między innymi : koszt zakupu aparatu RTG to 414.840,00 zł, koszty dostosowania pomieszczenia to 163.830,00 zł, koszt zakupu aparatu OCT to 111.100,50 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 500.896,29 zł. Pozostałe koszty inwestycji tj. 222.628,65 zł pokryte zostaną ze środków własnych SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Pracownia RTG będzie czynna w początkowym okresie trzy dni w tygodniu po 4 godziny.  W przypadku zwiększonej liczby pacjentów pracownia będzie czynna 5 dni w tygodniu. W pracowni wykonywane będą zdjęcia RTG przede wszystkim dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz dla pacjentów korzystających ze świadczeń lekarzy specjalistów – mówi  Grzegorz Pasternak kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W poniedziałek (10 września) miało miejsce uroczyste oddanie do użytku pracowni RTG, poświęcenia pracowni dokonał Proboszcz Wiesław Cygan. W oddaniu do użytku nowych pomieszczeń uczestniczył Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Krawczyński, Grzegorz Pasternakkierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, którzy dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi i uruchomienia  pracowni RTG, towarzyszyli im członkowie Rady Nadzorczej SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska, w czasie uruchomienia  pracowni RTG złożył na ręce Kierownika SP ZOZ i pracowników Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej podziękowania za sprawną realizację inwestycji.

Warto zaznaczyć, że Kalwaryjski Ośrodek Zdrowia w czasie ostatnich 4 lat może mówić  o dobrej passie, a szczególnie ostatnie miesiące są imponujące.

W 2017 r. udało się utrzymać nocne i świąteczne dyżury, to bezsprzecznie najważniejsza informacja dla mieszkańców korzystających z kalwaryjskiej służby zdrowia. Przypomnijmy, w październiku ubiegłego roku, w efekcie proponowanych zmian przez NFZ, istniało realne zagrożenie funkcjonowania w Ośrodku Zdrowia nocnych i świątecznych dyżurów lekarskich. Dzięki zabiegom Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego oraz kierownika SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej Grzegorza Pasternaka, świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pozostały bez zmian, a opiekę nad mieszkańcami nadal sprawuje Samodzielny Publiczny ZOZ, przy al. Jana Pawła II 7.

Budynek zmienił się też nie do poznania, wykonano jego termomodernizację, wybudowano także parking. SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej zrealizował również nprojekt „Zwiększenie efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Wartość projektu wynosi 991 913,11 zł, a wkład Funduszy Europejskich to 328 395,49 zł

Dzięki realizacji tego projektu zostanie zwiększona efektywność energetyczna budynku, nastąpi obniżenie kosztów energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Zostanie to zrealizowane poprzez wzrost sprawności instalacji grzewczej, poprawę izolacyjności przegród budowlanych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

 

 


Pożyczka dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniu 12 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej na realizację zadania pn. „Wymiana kotła w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej” w kwocie do 74 925,38 zł. Na ten sam cel Beneficjent pozyskał również dotację z WFOSiGW w Krakowie w kwocie 43 815,31 zł.Zadanie polega na kompleksowej modernizacji kotłowni, która obejmuje wymianę starego kotła gazowego o mocy 225 kW na kaskadę 3 kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy łącznej 180 kW wraz z zasobnikiem buforowym i niezbędnym osprzętem. Inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla środowiska w postaci zmniejszenie zużycia gazu o 3727,55 m3/rok (25,23%).Obie umowy zostały podpisane przez Panią Annę Biederman-Zaręba – Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie oraz Pana Roberta Bażelę – Kierownika Zespołu Środków Krajowych. W imieniu SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej umowy podpisał Pan Grzegorz Pasternak – Kierownik SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Cele projektu

Cele główne:

  • Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej
  • Obniżenie kosztów energii cieplnej
  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Cele te zostaną zrealizowany poprzez:

  • Wzrost sprawności instalacji grzewczej
  • Poprawa izolacyjności przegród budowlanych
  • Zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

 

Efekty projektu

 

Oszczędność energii cieplnej
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE
Spadek emisji gazów cieplarnianych
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
Zmniejszenie zużycia energii końcowej

 

 

Wartość projektu: 991 913,11 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 328 395,49 zł