Projekty Unijne

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

 

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje grant w ramach projektu

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – wsparcie grantowe placówek POZ".

Celem projektu jest doposażenie stanowisk  pracy personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek  i położnych POZ oraz pozostałych pracowników placówki POZ, w środki ochrony indywidualnej niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowanie życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa personelu placówki POZ oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

Doposażenie placówek w środki do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowanie życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa personelu placówki POZ oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

Doposażenie placówek POZ w sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa personelu placówki POZ oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19

Kwota dofinansowania 74 830 zł

Wkład własny Grantobiorcy 13 205,29 zł

Łączna wartość zadania grantowego 88035,29 zł


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej jest Grantobiorcą projektu pn.

Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 720.000 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła korzystać z realizacji świadczeń w sposób dostosowany do swoich potrzeb. Zakres wsparcia obejmuje:

- budowę pochylni zewnętrznej, umożliwiającej swobodny dostęp do budynku SPZOZ,

- częściową modernizację związaną z poprawą dostępności do pomieszczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami,

- modernizację istniejących węzłów sanitarnych,

- zakup wyposażenia,

- dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1,

- organizację szkoleń dla pracowników.

OKRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA: 01.07.2022 – 30.06.2023r.

 Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

 Logotypy UE

 

 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

realizuje projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wyposażenie w sprzęt medyczny i modernizacja infrastruktury SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do medycznych usług diagnostycznych RTG w zakresie chorób układu kostno-stawowego i oddechowego oraz tomografii OCT w zakresie chorób oka, w tym chorób nowotworowych.

Wartość projektu: 723 524,94 zł

Wartość dofinansowania: 500 896,29 zł

Termin realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.12.2018


Nowa pracownia RTG w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

W Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej uruchomiona została Pracownia RTG. Oprócz zakupu aparatu RTG i dostosowania pomieszczenia pod pracownię RTG zakupiono również tomograf okulistyczny OCT. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 723 tys. zł, a dofinansowanie ze środków UE wyniosło 500 tys. Kalwaryjski Ośrodek Zdrowia w czasie ostatnich 4 lat może mówić o dobrej passie, a ostatnie miesiące są szczególnie imponujące.

Pracownia RTG została wyposażona w nowoczesny sprzęt w ramach realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Wyposażenie w sprzęt medyczny i modernizacja infrastruktury SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni”.

W ramach tego projektu oprócz zakupu aparatu RTG i dostosowania pomieszczenia pod pracownię RTG zakupiono również tomograf okulistyczny OCT. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  723.524,94 zł, z czego między innymi : koszt zakupu aparatu RTG to 414.840,00 zł, koszty dostosowania pomieszczenia to 163.830,00 zł, koszt zakupu aparatu OCT to 111.100,50 zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 500.896,29 zł. Pozostałe koszty inwestycji tj. 222.628,65 zł pokryte zostaną ze środków własnych SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Pracownia RTG będzie czynna w początkowym okresie trzy dni w tygodniu po 4 godziny.  W przypadku zwiększonej liczby pacjentów pracownia będzie czynna 5 dni w tygodniu. W pracowni wykonywane będą zdjęcia RTG przede wszystkim dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz dla pacjentów korzystających ze świadczeń lekarzy specjalistów – mówi  Grzegorz Pasternak kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W poniedziałek (10 września) miało miejsce uroczyste oddanie do użytku pracowni RTG, poświęcenia pracowni dokonał Proboszcz Wiesław Cygan. W oddaniu do użytku nowych pomieszczeń uczestniczył Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Krawczyński, Grzegorz Pasternakkierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, którzy dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi i uruchomienia  pracowni RTG, towarzyszyli im członkowie Rady Nadzorczej SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska, w czasie uruchomienia  pracowni RTG złożył na ręce Kierownika SP ZOZ i pracowników Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej podziękowania za sprawną realizację inwestycji.

Warto zaznaczyć, że Kalwaryjski Ośrodek Zdrowia w czasie ostatnich 4 lat może mówić  o dobrej passie, a szczególnie ostatnie miesiące są imponujące.

W 2017 r. udało się utrzymać nocne i świąteczne dyżury, to bezsprzecznie najważniejsza informacja dla mieszkańców korzystających z kalwaryjskiej służby zdrowia. Przypomnijmy, w październiku ubiegłego roku, w efekcie proponowanych zmian przez NFZ, istniało realne zagrożenie funkcjonowania w Ośrodku Zdrowia nocnych i świątecznych dyżurów lekarskich. Dzięki zabiegom Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego oraz kierownika SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej Grzegorza Pasternaka, świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pozostały bez zmian, a opiekę nad mieszkańcami nadal sprawuje Samodzielny Publiczny ZOZ, przy al. Jana Pawła II 7.

Budynek zmienił się też nie do poznania, wykonano jego termomodernizację, wybudowano także parking. SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej zrealizował również nprojekt „Zwiększenie efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Wartość projektu wynosi 991 913,11 zł, a wkład Funduszy Europejskich to 328 395,49 zł

Dzięki realizacji tego projektu zostanie zwiększona efektywność energetyczna budynku, nastąpi obniżenie kosztów energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Zostanie to zrealizowane poprzez wzrost sprawności instalacji grzewczej, poprawę izolacyjności przegród budowlanych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

 


                                      Pożyczka dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

W dniu 12 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej na realizację zadania pn. „Wymiana kotła w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej” w kwocie do 74 925,38 zł. Na ten sam cel Beneficjent pozyskał również dotację z WFOSiGW w Krakowie w kwocie 43 815,31 zł. Zadanie polega na kompleksowej modernizacji kotłowni, która obejmuje wymianę starego kotła gazowego o mocy 225 kW na kaskadę 3 kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy łącznej 180 kW wraz z zasobnikiem buforowym i niezbędnym osprzętem.
Inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla środowiska w postaci zmniejszenie zużycia gazu o 3727,55 m3/rok (25,23%).Obie umowy zostały podpisane przez Panią Annę Biederman-Zaręba – Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie oraz Pana Roberta Bażelę – Kierownika Zespołu Środków Krajowych.
W imieniu SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej umowy podpisał Pan Grzegorz Pasternak – Kierownik SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

                                                     Logo fundusze UELogo MałopolskiLogo UE

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt

               „Zwiększenie efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Cele projektu

Cele główne:

  • Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej
  • Obniżenie kosztów energii cieplnej
  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Cele te zostaną zrealizowany poprzez:

  • Wzrost sprawności instalacji grzewczej
  • Poprawa izolacyjności przegród budowlanych
  • Zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Efekty projektu

Oszczędność energii cieplnej
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE
Spadek emisji gazów cieplarnianych
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
Zmniejszenie zużycia energii końcowej

Wartość projektu: 991 913,11 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 328 395,49 zł

Zdjęcie tablicy informacyjnej o projekcie    Zdjęcie tablicy informacyjnej o wymianie kotła w SPZOZ