Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”

2022                                                  Kalwaria Zebrzydowska, dnia 07.09.2022r.

                                                                                   

 

Wszyscy zainteresowani

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia                  2022-07-15.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

W związku z prowadzonym postępowaniem pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” z podziałem na 12 części – dotyczy:

Część III: Dostawa podnośnika podłogowego z funkcją pionizatora

Część VIII: Dostawa systemu kolejkowego

 

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione w zakresie

– części zadania  III Dostawa podnośnika podłogowego z funkcją pionizatora – Zamawiający na podstawie art. 263 ustawy Pzp, (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) „ Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego … unieważnić postępowanie”. W związku z faktem iż na przedmiotowe zadanie wpłynęła tylko jedna oferta Zamawiający unieważnia postępowanie dla części III

 

Uzasadnienie:

Wykonawca Tronus Polska Sp. z o. o., Ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa w dniu 29.08.2022 r. złożyła pismo o odstąpieniu od podpisania umowy.

 

–  części zadania VIII Dostawa systemu kolejkowego – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp, (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz cena lub cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, …” – na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

 

Uzasadnienie:

Zamawiający, na sfinansowanie przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 106.585,00 zł brutto. Zostały złożone cztery oferty przez firmy:  

– Infobox Sp. z o. o. S.K.A, 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 9 nie złożył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do dnia 30.08.2022 r. wymaganych dokumentów.

– Platforma Biznesu Sp. z o. o., ul. Królowej Korony Polskiej 2/2,  70-486 Szczecin nie złożył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do dnia 6.09.2022r.wymaganych dokumentów.

– QMS Sp. z o. o., ul. Borecka 10A, 03-034 Warszawa z ceną brutto 124 230,00 zł, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może jej zwiększyć do wartości oferty z najniższą ceną

– Tronus Polska Sp. z o. o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, oferta odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp ponieważ Wykonawca nie przesłał wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny.

 

 

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.).

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres spzozkal2@op.pl 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

 

             Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

               /Grzegorz Pasternak/

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania
  2. a/a