Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczy : Zapytania dotyczącego wyceny laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Medycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2023.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 9 listopada 2022 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Analitycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

 

 

Pytanie1 Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 testy jednostopniowe kasetowe do
jakościowego wykrywania przeciwciał IgG przeciwko VCA i EBNA wirusa Epstein-
Barr w krwi pełnej, surowicy i osoczu. Czułość testu EBV VCA IgG 95,6% i swoistość 7.8% /zgodnie z załączoną metodyką wykonania testu/

Odp. 1. Tak

 

Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści w poz. 8, test kasetkowy jakościowy do wykrywania antygenu powierzchniowego wirusowego zapaleni wątroby typu B w surowicy/osoczu. Antygen HBsAg.

Czułość testu 99,8 %, swoistość 99,6 % /zgodnie z załączoną metodyką wykonania testu?

Odp. Tak

 

Pytanie 3. Opis przedmiotu zamówienia – Laboratorium 2023 –  Szybkie testy i barwniki, poz. 2 –  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości powyżej 99,9% i swoistości 98,9%?

Odp. Tak.

 

Pytanie 4. Opis przedmiotu zamówienia – Laboratorium 2023 –  Szybkie testy i barwniki, poz. 3 –  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 99,54% i swoistości 100%?

Odp. Tak

 

Pytanie 5 Opis przedmiotu zamówienia – Laboratorium 2023 –  Szybkie testy i barwniki, poz. 8 –  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 99,8% i swoistości 99,6%.

Odp. Tak

 

Pytanie 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni?

Odp. Tak

 

Pytanie 7 Dot. Pakietu I poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki do oznaczania glukozy z fluorkiem sodu i heparyną sodową?

Odp. Tak

 

Pytanie 8 Dot. parametrów wymaganych w Pakiecie I:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta, jako nieuzasadnionego technicznie, niezgodnego z obowiązującym prawem i utrudniającego uczciwą konkurencję oraz wyrazi zgodę na zmianę zapisu tego wymogu na: „Asortyment określony w Pakiecie I powinien pochodzić od jednego wytwórcy – w przypadku zaoferowania części systemu różnych wytwórców należy przedstawić oświadczenie podmiotu wprowadzającego wyroby jako system lub zestaw do obrotu o pełnej kompatybilności poszczególnych elementów systemu oraz, że  podmiot wprowadzający wyroby jako system lub zestaw do obrotu zweryfikował wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami wytwórców i przeprowadził wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami, zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r”.

Odp. Patrz uwaga nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie 9. Dot. parametru nr 9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu probówek z zamknięciem okręcanym (z gwintem) i dopuści korek wciskany?

Odp. Nie.