Odpowiedzi na zapytania wykonawców laboratoryjny sprzęt jednorazowego użytku oraz odczynniki laboratoryjne

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 17 listopada 2020 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców w związku z zapytaniem cenowym na zakup laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Analitycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, informuję, że :

 

Pytanie 1 Pakiet I.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto  za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

Odp. Tak.

 

Pytanie 2 Pakiet I.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach nr:

4 – probówki do OB z terminem ważności 8 miesięcy

6 – probówki do koagulologii z terminem ważności 9 miesięcy.

Odp. Tak

 

Pytanie 3 Dotyczy kryteriów oceny oferty

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni?

Odp. Nie.

 

Pytanie 4. Pakiet I poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki do oznaczania glukozy z fluorkiem sodu i heparyną sodową?

Odp. Nie

 

Pytanie 5 Dot. parametrów wymaganych w Pakiecie I: Dot. parametru nr 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta, jako nieuzasadnionego technicznie, niezgodnego z obowiązującym prawem i utrudniającego uczciwą konkurencję oraz wyrazi zgodę na zmianę zapisu tego wymogu na: „Asortyment określony w Pakiecie I powinien pochodzić od jednego wytwórcy – w przypadku zaoferowania części systemu różnych wytwórców należy przedstawić oświadczenie podmiotu wprowadzającego wyroby jako system lub zestaw do obrotu o pełnej kompatybilności poszczególnych elementów systemu oraz, że  podmiot wprowadzający wyroby jako system lub zestaw do obrotu zweryfikował wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami wytwórców i przeprowadził wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami, zgodnie z wymogiem art. 30 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych”.

Odp. Nie. Zdaniem zamawiającego kompatybilność systemu zapewnia pochodzenie wszystkich elementów systemu od jednego producenta, co sprawdziło się w praktyce Zamawiającego.