Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego wyceny sprzętu elektronicznego z przeznaczeniem dla wsparcia osób z niepełnosprawnościami  dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia, w ramach projektu nr  POWR.05.02.00-00-0044/18 – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.”

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 10 stycznia 2023 r.

                                                                                                          

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7                                                            

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

Niniejszym informuję, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej w związku z realizacją przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia, w ramach projektu nr  POWR.05.02.00-00-0044/18 – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych, dotyczącego wyceny następującego wyposażenia  : Zakup laptopów – 11 sztuk i tabletów – 2 sztuki, wybrano najkorzystniejszą ofertę  tj. Firmy Usługowo Handlowa MARKOM Marcin Katzer, Stanisław Dolny 296, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska o wartości 38.213,00 zł brutto.

 

W załączeniu wykaz oferentów, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert oraz punktacją za poszczególne oferty.

Wykaz oferentów