Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Wymiana windy w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej”.

SPZOZ/1/ZP/2024                                           Kalwaria Zebrzydowska, dnia 24 maja 2024 r.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Wymiana windy w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)  Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska uprzejmie zawiadamia o wyniku postępowania.

W toku postępowania złożono ogółem 7 ofert :

Lp.Nazwa WykonawcyLiczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancjiSuma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach
1.„DŹWIG-SERWIS” ZBIGNIEW WYSOCKI al. Armii Krajowej 116 43-316 BIELSKO-BIAŁA39,18 pkt.40 pkt.79,18 pkt.
2Liftprojekt Rafalik Spółka komandytowa ul. Pawia 51/72 01-030 Warszawa34,56 pkt.40 pkt.74,56 pkt.
3CHMIELEWSKI S.A. ul. Lipowa nr 27 05-532 Baniocha60,00 pkt.40,00 pkt100,00 pkt.
4WINDY WIPRO SP. Z O. O. Kokotów 942, 32-002 Węgrzce Wielkie45,53 pkt.40 pkt.85,53 pkt.
5Fabryka Urządzeń Dźwigowych                   Sp. z o.o. w Bolęcinie Bolęcin 41, 09-110 Sochocin  40,01 pkt40 pkt.80,01 pkt
6Firma „Be-Jot” Naprawa, Konserwacja, Montaż Dźwigów Sp. z o.o. ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 39/26, 30-348 Kraków55,12 pkt.40 pkt.95,12 pkt
7Winda- Warszawa SP. z o. o. ul. Surowieckiego 12 02-784 Warszawa45,31 pkt.40 pkt.85,31 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy CHMIELEWSKI S.A. ul. Lipowa nr 27, 05-532 Baniocha, z całkowitą ceną brutto 157.267,80 zł i  60 miesięczną gwarancją na całość zamówienia zgodnie z kryterium. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako  najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia – 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia                         11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres spzozkal2@op.pl 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

/Grzegorz Pasternak/

Otrzymują:

  1. sylwiamcm@gmsil.com
  2. przetargi@liftprojekt.pl
  3. info@chmielewski-windy.pl
  4. handlowy@windywipro.pl
  5. fud@fudbolecin.pl
  6. firma@be-jot.com.pl
  7. info@winda.com.pl
  8. strona postępowania
  9. a/a