Zapytanie dotyczące opracowania dokumentacji dotyczącej nadbudowy budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej przy Al. Jana Pawła II 7.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21 lutego 2024 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

                                                           ZAPYTANIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się                  z prośbą o wycenę czynności związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej nadbudowy budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej przy Al. Jana Pawła II 7.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dotyczącej nadbudowy budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej przy Al. Jana Pawła II 7.

Opracowanie powinno obejmować m.in. projekt architektoniczno – budowlany w zakresie do pozwolenia na budowę wraz z projektem zagospodarowania działki i terenu oraz projektem architektoniczno – budowlanym i projektem technicznym.

Wykonanie projektu właściwego, w którego skład wchodzą następujące elementy wymagane przepisami Prawa Budowlanego do pozwolenia na budowę:

• inwentaryzacja architektoniczna części budynku objętej opracowaniem (rzuty, elewacje, przekrój);

• projekt zagospodarowania działki i terenu (projekt do pozwolenia na budowę) zawierający bilans terenu wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych wraz z opisem technicznym;

• projekt architektoniczno-budowlany (projekt do pozwolenia na budowę) budynku /część opisowa: opis techniczny; część rysunkowa: rzuty, przekrój /;

• ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

• informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /informacja bioz/;

• uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogi w zakresie włączenia do drogi zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych;

• uzgodnienie z Rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych;

• uzgodnienie z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

• uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie;

• komplet dokumentów potwierdzających odpowiednie wykształcenie projektantów i uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania w danej specjalności oraz oświadczenia projektantów;

• projekt techniczny (projekt do Nadzoru Budowlanego):

– projekt konstrukcyjny /część opisowa: opis techniczny, obliczenia statyczne; część graficzna: rzuty, przekroje/;

– projekt instalacji sanitarnych /część opisowa: opis techniczny, część graficzna: rzuty poszczególnych kondygnacji/;

– projekt instalacji elektrycznych /część opisowa: opis techniczny, część graficzna: rzuty poszczególnych kondygnacji/;

– charakterystyka energetyczna budynku;

– analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami :

  1. Cena max. 80 %

2.      Termin realizacji opracowania max. 20 %.

Złożone oferty oceniane będą przy zachowaniu następujących zasad :

  1. Cena

cena oferowana minimalna brutto

C =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                              cena oferty ocenianej brutto

  • Termin realizacji opracowania (liczony w miesiącach od dnia podpisania umowy)

                        Najkrótszy oferowany termin realizacji

T =  ——————————————————————- x 100 x waga kryterium

                         Termin realizacji oferty ocenianej

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Liczba przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Oferowaną cenę należy określić z dokładnością do jednego grosza, przedstawiając ją w walucie polskiej PLN.

Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. nr 35 do dnia 29.02.2024 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe –
oferta na opracowaniem dokumentacji dotyczącej nadbudowy budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej przy Al. Jana Pawła II 7.”, gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą  i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna).

Oferty mogą by również składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres spzozkal2@op.pl. Oferty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny być podpisane profilem zaufanym bądź  kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego na skrzynkę elektroniczną Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 43-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. Nr 35 w dniu 29.02.2024 r. godzina 12.15

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania                         w każdym czasie bez podania przyczyny.