Zapytanie dotyczące wyceny aparatu ultrasonograficznego klasy premium z 2 głowicami dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 6 listopada 2020 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

                                                           ZAPYTANIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z prośbą o wycenę aparatu ultrasonograficznego klasy premium z 2 głowicami dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej o parametrach technicznych zgodnych z wymogami określonymi w załączniku.

 

Parametry Techniczne USG

 

 

Oferta powinna obejmować : dostawę, montaż, uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu z zakresu użytkowania.

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami :

  1. Cena max. 70
  2. Okres gwarancji max. 20 pkt.
  3. Termin realizacji zamówienia max. 10 pkt.

 

Złożone ofert oceniane będą przy zachowaniu następujących zasad :

  1. Cena

cena oferowana minimalna brutto

C =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                              cena oferty ocenianej brutto

 

  1. Okres gwarancji (liczony w latach)

 

                        Najkrótszy oferowany okres gwarancji

T =  ——————————————————————- x 100 x waga kryterium

                         Okres gwarancji oferty ocenianej

 

  1. Termin dostawy (liczony w dniach od dnia zawarcia umowy)

 

                        Najkrótszy oferowany termin realizacji

T =  ——————————————————————- x 100 x waga kryterium

                         Termin realizacji oferty ocenianej

 

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Liczba przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Oferowaną cenę należy określić z dokładnością do jednego grosza, przedstawiając ją w walucie polskiej PLN.

Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. nr 34 do dnia 16.11.2020 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę aparatu ultrasonograficznego klasy premium z 2 głowicami dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej.”, gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 43-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. Nr 34 w dniu 16.11.2020 r. godzina 12.15

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania  w każdym czasie bez podania przyczyny.