Zapytanie dotyczące wyceny dostawy materiałów jednorazowego użytki do SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2024 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 31 października 2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Al. Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

         ZAPYTANIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z prośbą o wycenę materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami :

 1. Cena max. 80 %
 2. Termin dostawy max. 20 %.

Złożone oferty oceniane będą przy zachowaniu następujących zasad :

 1. Cena
  cena oferowana minimalna brutto
  C = —————————————————————— x 100 x waga kryterium cena oferty ocenianej brutto
 2. Termin dostawy (liczony w dniach od dnia zgłoszenia zamówienia) Najkrótszy oferowany termin realizacji T = ——————————————————————- x 100 x waga kryterium
  Termin realizacji oferty ocenianej

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Liczba przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Oferowaną cenę należy określić z dokładnością do jednego grosza, przedstawiając ją w walucie polskiej PLN.
Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. nr 35 do dnia 15.11.2023 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe –
oferta na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”, gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna).
Oferty mogą by również składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres spzozkal2@op.pl. Oferty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny być podpisane profilem zaufanym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego na skrzynkę elektroniczną Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 43-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. Nr 35 w dniu 15.11.2023 r. godzina 12.15

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.