Zapytanie dotyczące wyceny laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Analitycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29 października 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

ZAPYTANIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z prośbą o wycenę laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych dla Laboratorium Analitycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych do Laboratorium Analitycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2019.
  2. Odczynniki muszą być ciekłe, gotowe do użycia, trwałe po otwarciu do daty ważności podanej na opakowaniu lub metodyce.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
  4. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
  5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

Specyfikacja przetarg laboratorium 2019

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami :

  1. Cena max. 80 %
  2. Termin dostawy max. 20 %.

 

Złożone oferty oceniane będą przy zachowaniu następujących zasad :

  1. Cena

cena oferowana minimalna brutto

C =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium

cena oferty ocenianej brutto

 

  1. Termin dostawy (liczony w dniach od dnia zgłoszenia zamówienia)

 

Najkrótszy oferowany termin realizacji

T =  ——————————————————————- x 100 x waga kryterium

Termin realizacji oferty ocenianej

 

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Liczba przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Oferowaną cenę należy określić z dokładnością do jednego grosza, przedstawiając ją w walucie polskiej PLN.

Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) .

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. nr 19 do dnia 14.11.2018 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – oferta na zakup i dostawę laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych do Laboratorium Analitycznego w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok 2019”, gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. Nr 19 w dniu 14.11.2018 r. godzina 12.15

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania   w każdym czasie bez podania przyczyny.