Zapytanie dotyczące wyceny sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na 2022 r.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16 listopada 2021 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

                                                           ZAPYTANIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z prośbą o wycenę materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Sprzęt jednorazowy 2022

 

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami :

  1. Cena max. 80 %
  2. Termin dostawy max. 20 %.

 

Złożone oferty oceniane będą przy zachowaniu następujących zasad :

  1. Cena

cena oferowana minimalna brutto

C =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                              cena oferty ocenianej brutto

 

  1. Termin dostawy (liczony w dniach od dnia zgłoszenia zamówienia)

 

                        Najkrótszy oferowany termin realizacji

T =  ——————————————————————- x 100 x waga kryterium

                         Termin realizacji oferty ocenianej

 

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Liczba przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Oferowaną cenę należy określić z dokładnością do jednego grosza, przedstawiając ją w walucie polskiej PLN.

Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 18129 z późn. zm.). 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. nr 34 do dnia 16.11.2021 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe –
oferta na zakup i dostawę materiałów jednorazowego użytku dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej na okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”, gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 43-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. Nr 34 w dniu 26.11.2021 r. godzina 12.15

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.