Zapytanie dotyczące wyceny unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem do Gabinetu stomatologicznego.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14 lutego 2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

                                                           ZAPYTANIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z prośbą o wycenę unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem do Gabinetu stomatologicznego o następujących parametrach technicznych :

 1. Rok produkcji min. 2022 (sprzęt fabrycznie nowy).
 2. Konsola lekarza: 
 3. zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)
 4. z rękawami od góry
 5. wyposażona w min. 5 instrumentów :

• moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji

• moduł turbinowy ze światłem

• moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm

• moduł skalera piezoelektrycznego z 4 ostrzami

• moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm2)

 • hamulce rękawów
 • odłączalne rękawy instrumentów
 • aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 • przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
 • hamulec mechaniczny konsoli lekarza
 • obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
 • panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negatoskopem przy konsoli lekarza:
 • możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
 • negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym
 • funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
 • zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
 • włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
 • napełnianie kubka pacjenta
 • spłukiwanie misy spluwaczki
 • włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
 • sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół ; oparcie – składanie rozkładanie)
 • możliwość programowania min. 4 pozycji pracy
 • wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”, ratunkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

3. Elektromechaniczny fotel dentystyczny :

 1. zakres ruchu: 37-80 cm, max. udźwig: 190 kg
 2. zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
 3. zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia,
 4. wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
 5. system włączania i wyłączania pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
 6. lewy podłokietnik fotela
 7. tapicerka z adaptacją kształtu (Memory Foam)

4. Ledowa lampa pola oświetlenia pracy VENUS LED

 1. temperatura barwowa: 5000 K
 2. płynna regulacja natężenia światłą od 3000 do 50 000 luksów
 3. praca głowicy w 3 płaszczyznach
 4. bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz)
 5. regulacja natężenia

5. Blok spluwaczki

 1. podwieszony na fotelu pacjenta
 2. wyposażony w ceramiczną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°)
 3. wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

6. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem wyposażona  w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i min. jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument

7. Kompresor 1 stanowiskowy, bezolejowy, z osuszaczem.

8. Pompa ssąca jednostanowiskowa, pracująca w systemie mokrym.

9. Krzesełko lekarskie w tapicerce dopasowanej do kolorystyki unitu (tapicerki).

10. Końcówki: turbina ze światłem razem z szybkozłączką, kątnica 1:1 ze światłem.

Oferta powinna obejmować : dostawę, montaż, uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu z zakresu użytkowania.

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami :

1.   Cena max. 80

2.   Okres gwarancji max. 20 pkt.

Złożone ofert oceniane będą przy zachowaniu następujących zasad :

1.         Cena

cena oferowana minimalna brutto

C =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                              cena oferty ocenianej brutto

2.         Okres gwarancji (liczony w latach)

                        Najkrótszy oferowany okres gwarancji

T =  ——————————————————————- x 100 x waga kryterium

                         Okres gwarancji oferty ocenianej

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Liczba przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Oferowaną cenę należy określić z dokładnością do jednego grosza, przedstawiając ją                        w walucie polskiej PLN.

Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. nr 36 do dnia 22.02.2023 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem do Gabinetu stomatologicznego.”, gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 43-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. Nr 36 w dniu 22.02.2023 r. godzina 12.15

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania                         w każdym czasie bez podania przyczyny.