Zapytanie dotyczące wyceny unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 9 września 2020 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

                                                           ZAPYTANIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z prośbą o wycenę unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem do Gabinetu stomatologicznego o następujących parametrach technicznych :

 1. Rok produkcji 2020 (sprzęt fabrycznie nowy).
 2. Fotel z zawieszonym blokiem spluwaczki.
 3. Konsola lekarska z rękawami do góry.
 4. Nowy dotykowy panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy i zintegrowanym negatoskopem.
 5. Nowa konsola lekarska z poziomym ramieniem i hamulcem mechanicznym (ciernym-pokrętło) wyposażona w 5 instrumentów (od lewej):

– strzykawka (3-funkcyjna),

– lampa polimeryzacyjna,

– skaler piezoelektryczny (typ EMS),

– mikrosilnik bezszczotkowy (standardowy) ze światłem,

– rękaw turbinowy (midwest) ze światłem.

 1. Nowa konsola asysty z dotykowym panelem startowania na podwójnym ramieniu, wyposażona w 2 rękawy ssące i 2 wolne miejsca na instrumenty (od lewej):

– wolne

– ssak 16 mm

– ssak l1 mm

– wolne

 1. System ssący — MOKRY (możliwość rozbudowy o zawór spluwaczkowy i współpracy z separatorem amalgamatu).
 2. Lampa pola pracy – VENUS PLUS (HALOGEN, płynna regulacja natężenia światła 8-35 tys lux, praca głowicy w 3 płaszczyznach), bezdotykowe uruchamianie lampy.
 3. Nowa tapicerka – STANDARD + lewy podłokietnik.
 4. zagłówek – STANDARD (blokada mechaniczna praca w dwóch płaszczyznach)
 5. Komplet końcówek (turbina 4L + złączka SW + kątnica 1:1 S1-L)
 6. Kompresor z osuszaczem powietrza (wydajność od 1 do 2 stanowisk)
 7. Mokra pompa ssaka METASYS EXCOM HYBRID 1S (wydajność na 1-stanowisko) +1000 PLN – krzesełko asystenckie

 

Oferta powinna obejmować : dostawę, montaż, uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu z zakresu użytkowania.

 

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami :

 1. Cena max. 70
 2. Okres gwarancji max. 20 pkt.
 3. Termin realizacji zamówienia max. 10 pkt.

 

Złożone ofert oceniane będą przy zachowaniu następujących zasad :

 1. Cena

cena oferowana minimalna brutto

C =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                              cena oferty ocenianej brutto

 

 1. Okres gwarancji (liczony w latach)

 

                        Najkrótszy oferowany okres gwarancji

T =  ——————————————————————- x 100 x waga kryterium

                         Okres gwarancji oferty ocenianej

 

 1. Termin dostawy (liczony w dniach od dnia zawarcia umowy)

 

                        Najkrótszy oferowany termin realizacji

T =  ——————————————————————- x 100 x waga kryterium

                         Termin realizacji oferty ocenianej

 

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Liczba przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Oferowaną cenę należy określić z dokładnością do jednego grosza, przedstawiając ją w walucie polskiej PLN.

Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. nr 34 do dnia 16.09.2020 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem do Gabinetu stomatologicznego.”, gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 43-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. Nr 34 w dniu 16.09.2020 r. godzina 12.15

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.