Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”

SP ZOZ/2/ZP/2022                             Kalwaria Zebrzydowska, dnia 2 grudnia 2022r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 CZĘŚCI V,

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00324185/01 z dnia 2022-08-29.

 

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że ww. postępowanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z art. 255 pkt. 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie                            o udzieleniezamówienia, jeżeli Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  z uwzględnieniemart. 263.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W dniu 10.10.2022r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części V zamówienia, złożonej przezWykonawcę – Zoneo Oleksiewicz Spółka Komandytowo-Akcyjna ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno. W dniu 19.10.2022 r. Zamawiający przesłał Wykonawcy drogą elektroniczną umowę, wzywając Wykonawcę do jej podpisania. Wykonawca pismem z dnia  4.11.2022 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zamianę zaoferowanego sprzętu w związku z brakiem dostępności w oficjalnej dystrybucji zaoferowanego laptopa Lenovo IdeaPad 3-17 i5-1135G7/8GB/512/Win11 82H900GKPB w oczekiwanej ilości. Zamawiający, na podstawie dokonanego rozeznania rynku sprzętu komputerowego, stwierdził, że w chwili obecnej zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie laptopy znajdują się w oficjalnej dystrybucji u co najmniej 2 dystrybutorów w ilości wystarczającej do zrealizowania przez Zamawiającego przedmiotowego zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę zaoferowanego sprzętu komputerowego, gdyż naruszyłoby to generalną zasadę udzielania zamówień publicznych określoną w art. 16 pkt. 1 ustawy Pzp, tj. zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.

Pismem z dnia 23.11.2022 r. Wykonawca poinformował Zamawiającego, że odstępuje od zawarcia umowy o zamówienie publiczne

Stan faktyczny jaki zaistniał w przedmiotowej sprawie, gdzie Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pozostałe oferty Wykonawców, z którym Zamawiający mógłby zawrzeć umowę przekraczają środki zabezpieczone w budżecie na przedmiotowe zadanie co w konsekwencji prowadzi do niemożności zawarcia umowy i uzasadnia unieważnienie postępowania przez Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) unieważnia w zakresie części V zadanie –  ponieważ cena pozostałych złożonych ofert  przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

/Grzegorz Pasternak/