Dotyczy : postępowania pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”.

 

 

  Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14 września 2022 r.

 

 

 

SP ZOZ/3/ZP/2022                                                         

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

                                                                                   Wykonawcy

                                                                             biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych                         o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ                          w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”.

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje pytania i udzielone odpowiedzi:

 

 

PYTANIA

Część II: Dostawa systemu kolejkowego

 

Zwracamy się do Zamawiającego z następującymi pytaniami dot. postępowania pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” Część II: Dostawa systemu kolejkowego:  1.      Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie 'aplikacji mobilnej’ przez 'stronę mobilną’? Rozwiązanie to ma zaletę polegającą na braku konieczności pobierania i instalowania aplikacji ze sklepu, a wystarczające jest zeskanowanie kodu QR aplikacją aparatu, co spowoduje otwarcie strony mobilnej w zwykłej przeglądarce.Zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 1.2. do SWZ, tj. „Aplikacja mobilna z modułem SMS System wyposażony                        w dedykowaną aplikację mobilną w celu pobrania biletu mobilnego z poziomu urządzenia placówki. Posiada możliwość ograniczaniailości pobranych biletów w każdej z operacji na każde urządzenie mobilne,” oraz „Aplikację mobilną umożliwiającą pobranie biletu do bieżącejkolejki bez konieczności dotykania biletomatu, o ograniczonym zasięgu,.Aplikacja mobilna ma mieć możliwość wysyłania powiadomień                           o obecnie wezwanym numerze do stanowiska/gabinetu lekarskiego Możliwość tworzenia dowolnej ilości kolejek. Możliwość dowolnej ilości przekierowań pacjenta do różnych gabinetów bez konieczności zmiany numeru biletu pacjenta. W celu weryfikacji przez Zamawiającego należy podać linki do pobrania aplikacji ze Sklepu Play oraz APP Store” wskazują na system firmy QMS sp. z o.o., jedynego wykonawcy stosującego  wyżej opisne rozwiązanie. Prosimy zatem o zmianę bądź usunięcie wskazanych zapisów w celu zapewnienia zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pozostawienie powyższych zapisów bez zmian, uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert. 

 

Odp.  Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia aplikacji mobilnej przez „stronę mobilną”,  wymaga aplikacji mobilnej do pobrania na smartfon.

Według Zamawiającego opis funkcjonalności systemu nie wskazuje na konkretny system funkcjonujący na rynku, a opisuje minimalne wymagania jakie musi spełnić system, aby dla Zamawiającego był w pełni przydatny i funkcjonalny oraz spełniał wymogi zgodne ze złożonym wnioskiem                      o dofinansowanie. Ponadto Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania dokonał rozeznania rynku i stwierdził, że systemy kolejkowe oferuje co najmniej kilku Wykonawców.

Niezależnie od powyższego SWZ przewiduje rozwiązania równoważne jeżeli Wykonawca zaproponuje je zgodnie z wymaganiami SWZ.

 

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Miejsce i termin składania ofert nie ulegają zmianie.

 

Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

/Grzegorz Pasternak/