Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ   w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”.

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 15 września 2022 r.

 

 

 

SP ZOZ/2/ZP/2022                                                         

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 

                                                                                   Wykonawcy

                                                                             biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ   w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”.

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, informuje iż do w/w postępowania zostało złożone zapytanie. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2021r. poz. 1129                     z późn. zm.) Zamawiający przekazuje pytanie i udzieloną odpowiedź:

 

 

PYTANIE

Część IV: Dostawa sprzętu medycznego

  1. Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny, posiadający zakres regulacji wysokości < 60 cm ( najniższa wysokość siedziska 59 cm)?

Fotel spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.

 Odp. Dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów wymaganych w SWZ.

 

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Miejsce i termin składania ofert nie ulegają zmianie.

 

 

Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej