Dotyczy: postępowania pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 12 września 2022 r.

SP ZOZ/2/ZP/2022                                                         

 

                                                                                   Wykonawcy

                                                                             biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00324185/01 z dnia 2022-08-29

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, informuje, iż w związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający  dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 16.09.2022 r. do godz. 12:00.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy zastępujące zapisy SWZ:
· Pkt. 10 ( str.19) – Termin związania  ofertą otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.10.2022 r.;

  • Pkt. 12.11(str.22) – Sposób oraz termin składania ofert otrzymuje brzmienie: Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2022 r. o godz.12:00.;
  • Pkt 13.1 (str. 22) – Termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2022 r. godz. 13:00.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm), z uwagi na zmianę terminu składania ofert,
Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania – https://spzoz-kalwaria.pl/kategoria/przetargi/oraz
https://miniportal.uzp.gov.pl/,na której zamieszczony jest SWZ.

 W załączeniu dokumentacja :

Informacja – przesunięcie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

SWZ zmiana

 

Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

/Grzegorz Pasternak/