Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy : Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni
Zdrowia
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357002301
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 7
1.5.2.) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
1.5.3.) Kod pocztowy: 34-130
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski
1.5.7.) Numer telefonu: 338765341
1.5.8.) Numer faksu: 338765863
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzozkal2@op.p
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzoz-kalwaria.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://spzoz-kalwaria.pl/ , https://miniportal.uzp.gov.p
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni
Zdrowia
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0346c48-2f5b-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00394224/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-14 15:59
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00258392/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej
Przychodni Zdrowia
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00394224/01 z dnia 2022-10-14
2022-10-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania – – Dostawy

 

Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania
organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług
zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340240/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: SP ZOZ/3/ZP/2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 16328,45 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
Część 1
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I – Dostawa elektronicznego podnośnika podłogowego z funkcją pionizatora szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SWZ
4.5.3.) Główny kod CPV: 42417000-2 – Podnośniki i przenośniki
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
4.5.5.) Wartość części: 20949,84 PLN
Część 2
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II Zakup systemu kolejkowego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SWZ.
Dostawa sprzętu elektronicznego w części II obejmują w szczególności:
1. Zakup system kolejkowego – 1 szt.
4.5.3.) Główny kod CPV: 31682230-1 – Graficzne panele wyświetlające
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4.5.5.) Wartość części: 105691,06 PLN
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Część 1
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00394224/01 z dnia 2022-10-14
2022-10-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania – – Dostawy

 

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20949,84 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20949,84 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20949,84 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ronomed Sp. z o.o. Sp. komandytowa
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992754828
7.3.3) Ulica: ul. Przyjaźni
7.3.4) Miejscowość: Wrocław
7.3.5) Kod pocztowy: 53-030
7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-07
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20949,84 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-31
Część 2
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00394224/01 z dnia 2022-10-14
2022-10-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania – – Dostawy

 

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 122938,50 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 122938,50 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 122938,50 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: QMS Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242823788
7.3.3) Ulica: ul. Borecka
7.3.4) Miejscowość: Warszawa
7.3.5) Kod pocztowy: 03-034
7.3.6.) Województwo: mazowieckie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-07
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 122938,50 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-10-14
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00394224/01 z dnia 2022-10-14
2022-10-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania – – Dostawy