Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00324185/01 z dnia 2022-08-29.

 

SP ZOZ/2/ZP/2022                             Kalwaria Zebrzydowska, dnia.10 października 2022r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ODRZUCENIA OFERT ORAZ OCENY I WYBORU NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT WRAZ

Z ZAWIADOMIENIEM O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZĘŚCI III, IV, V, VI, VII, VIII i IX ZAMÓWIENIA

OFERTY IUNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIANI W CZĘŚCI VI

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00324185/01 z dnia 2022-08-29.

Działając na podstawie art. 16 i 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm. ) Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska zawiadamia o unieważnieniu czynności odrzucenia ofert złożonych przez firmę Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa oraz czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 3.10.2022 r. oraz zawiadamia                 o powtórzeniu czynności oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w częściach III, IV, V, VI, VII, VIII i IX Zamówienia.

Uzasadnienie unieważnienia czynności odrzucenia złożonych ofert oraz czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części III, IV, V, VI, VII, VIII i IX Zamówienia.

W dniu 3.10.2022 r. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert w postępowaniu                     o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00324185/01 z dnia 2022-08-29.

W wyniku przeprowadzonych czynności w częściach III, IV, V, VI, VII, VIII i IX Zamówienia, Zamawiający odrzucił oferty złożone przez firmę Tronus Polska Sp. z o.o.               ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa.

Jako podstawę odrzucenia wskazano art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. Zamawiający odrzucił ofert z uwagi na fakt, że są one niezgodne z przepisami ustawy – niezgodność ofert z SWZ w zakresie podpisu – raport z weryfikacji podpisu negatywny.

W dniu 6.10.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło drogą elektroniczną pismo Wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, w którym wskazał, że złożony pod pełnomocnictwem elektroniczny podpis, pomimo utraty ważności certyfikatu, jest ważny, ponieważ na dzień złożenia podpisu pod pełnomocnictwem certyfikat był ważny.

Zamawiający dokonał analizy wniosku złożonego przez Wykonawcę Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa jak również dokonał ponownej weryfikacji i konsultacji ze specjalistą w tej dziedzinie złożonych przez ww. Wykonawcę ofert w zakresie prawidłowości złożonych pod dokumentami podpisów elektronicznych.

W wyniku przeprowadzonych czynności Zamawiający postanowił uznać, że złożony pod dołączonymi do ofert pełnomocnictwami podpis elektroniczny został złożony prawidłowo.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił o unieważnieniu czynności odrzucenia ofert złożonych przez firmę Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa w częściach III, IV, V, VI, VII, VIII i IX Zamówienia, unieważnić czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 3.10.2022 r. w ww. częściach oraz dokonać ponownego badania Fert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Działając na podstawie art. 253 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm. ) Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska uprzejmie zawiadamia o wyniku postępowania:

Złożono następujące oferty :

Część III: Dostawa bilirubinometru

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Cena ofert

Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.

Inventum Sp. z o.o.

ul.  Siemiradzkiego 11A/2 , 33-300 Nowy Sącz

49,96 pkt.

0 pkt.

49,96 pkt.

2

STRING POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wł. Żeleńskiego 101, 31-353 Kraków

60,00 pkt.

40 pkt.

100,00 pkt.

3

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

48,73 pkt.

40 pkt.

88,73 pkt.

           

 

Do części III postępowania złożono 3 oferty.

 • Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy STRING POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą Wł. Żeleńskiego 101, 31-353 Kraków, z całkowitą ceną brutto 9 990, 00 zł i  36 miesięczną gwarancją na całość zamówienia zgodnie z kryterium. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako  najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia – 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.

Część IV:  Dostawa sprzętu medycznego

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Cena ofert

Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.

F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda

ul. Fabryczna 19, 34-300 Żywiec

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

2

Ronomed Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Przyjaźni 52/1U , 53-030 Wrocław

60,00 pkt.

40 pkt.

100,00 pkt.

3

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

31,72 pkt.

40 pkt.

71,72 pkt.

           

 

Do części IV postępowania złożono 3 oferty.

 • Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą ul. Przyjaźni 52/1U , 53-030 Wrocław, z całkowitą ceną brutto 85 061,88zł i  36 miesięczną gwarancją na całość zamówienia zgodnie z kryterium. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako  najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia – 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.

 

 • Zamawiający działając zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamia o odrzuceniu w części IV postępowania – oferty nr 1 złożonej przez firmę H.U. Euro-Medical Maciej Świda, ul. Fabryczna 19, 34-300 Żywiec.

Uzasadnienie prawne:

– art. 226 ust. 1 pkt 5- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

Uzasadnienie faktyczne:

Niezgodność z wymaganiami SWZ. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt nie posiada  parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.

Część V: Dostawa sprzętu elektronicznego

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Cena ofert

Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.

F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda

ul. Fabryczna 19, 34-300 Żywiec

53,40 pkt.

40 pkt.

93,40 pkt.

2

Firma Usługowo Handlowa MARKOM Marcin Katzer

            Stanisław Dolny 296,

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 oraz 2c ustawy PZP ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

3

Fundacja Stałego Rozwoju

 ul. Siemiradzkiego 11A/3 ,

33-300 Nowy Sącz

42,88 pkt.

0 pkt.

42,88 pkt.

4

Zoneo Oleksiewicz Spółka Komandytowo-Akcyjna                        ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno

60,00 pkt.

40 pkt.

100,00 pkt.

5

BARZYCKI INWESTYCJE

Tomasz Barzycki,

 34-206 KUKÓW 121A

48,13 pkt.

40 pkt.

88,13 pkt.

6

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

27,84 pkt.

40 pkt.

67,84 pkt.

7

Inventum Sp. z o.o.

ul.  Siemiradzkiego 11A/2 , 33-300

Nowy Sącz

47,93 pkt.

0 pkt.

47,93 pkt.

           

 

Do części V postępowania złożono 7 ofert.

 • Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy Zoneo Oleksiewicz Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno,  z całkowitą ceną brutto 38 014,38 zł i 36 miesięczną gwarancją na całość zamówienia zgodnie z kryterium. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako  najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia – 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.

 

 • Zamawiający działając zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 3 oraz 2c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamia o odrzuceniu w części V postępowania – oferty nr 2 złożonej przez firmę H.U. MARKOM Marcin Katzer, Stanisław Dolny 296, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Uzasadnienie prawne:

– art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy oraz art. 226 ust. 1 pkt .2c ustawy PZP ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Niezgodność z SWZ w zakresie podpisu – brak podpisu oferty oraz braku oświadczenia z art. 125 ust.1 ustawy pzp.

Część VI: Dostawa sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami

Do części VI postępowania złożono 1 ofertę.

Zamawiający, na sfinansowanie przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 60 000,00 zł brutto. Została złożona jedna oferta przez Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa z ceną brutto 70 110,00 zł, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może jej zwiększyć do wartości oferty z najniższą ceną.

 

Zamawiający na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) unieważnia w zakresie części VI zadanie – cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Część VII: Dostosowanie strony internetowej i nagrania video w języku migowym

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Cena ofert

Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.

Concept Intermedia Marek Jagodziński

 Wodociągowa 81a, 87-100 Toruń

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 oraz 2c ustawy PZP ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

2

ANFA Fajer Spółka Jawna

ul. Plaskowiec 17

43-430 Skoczów

60,00 pkt.

40 pkt.

100,00 pkt.

3

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

8,70 pkt.

40 pkt.

48,70 pkt.

4

Inventum Sp. z o.o.

ul.  Siemiradzkiego 11A/2 , 33-300 Nowy Sącz

26,27 pkt.

40 pkt.

66,27 pkt.

5

Fundacja Stałego Rozwoju

ul. Siemiradzkiego 11A/3

33-300 Nowy Sącz

18,62 pkt.

40 pkt.

58,62 pkt.

           

 

Do części VII postępowania złożono 5 ofert.

 • Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy ANFA Fajer Sp. Jawna z siedzibą ul. Plaskowiec 17 43-430 Skoczów, z całkowitą ceną brutto 7 134,00 zł i 36 miesięczną gwarancją na całość zamówienia zgodnie z kryterium. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako  najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia – 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.

 

 • Zamawiający działając zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 2c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamia o odrzuceniu w części VII postępowania – oferty nr 1 złożonej przez firmę Concept Intermedia Marek Jagodziński, Wodociągowa 81a, 87-100 Toruń.

Uzasadnienie prawne:

– art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy PZP ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Niezgodność z SWZ w zakresie podpisu braku oświadczenia z art. 125 ust.1 ustawy pzp.

Część VIII : Dostawa pozostałego wyposażenia – ławki

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Cena ofert

Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1

 

AMG Group Maciej Szałła

80-378 Gdańsk, ul. Poznańska 18/2

48,98 pkt.

40 pkt.

88,98 pkt.

2

4-med. Sp. z o.o.

ul. Powstańców 50/9, 31-422 Kraków

60,00 pkt.

40 pkt.

100,00 pkt.

3

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

42,66 pkt.

40 pkt.

82,66 pkt.

           

 

Do części VIII postępowania złożono 3 oferty.

 • Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy 4-med. Sp. z o.o.z siedzibą ul. Powstańców 50/9, 31-422 Kraków, z całkowitą ceną brutto 51 168,00 zł i 36 miesięczną gwarancją na całość zamówienia zgodnie z kryterium. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako  najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia – 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.

 

 

Część IX: Dostawa planów tyflograficznych

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Cena ofert

Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.

Altix Sp. z o.o.

ul. Modlińska 246c,

03-152 Warszawa

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2c ustawy PZP ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

2

„Przestrzeń Dostępna” Jakub Nowak

ul. Witkacego 3/189; 35-111 Rzeszów

33,61 pkt.

40 pkt.

73,61 pkt.

3

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

36,92 pkt.

40 pkt.

76,92 pkt.

4

Nowe Studio Wojciech Nowicki

 30-306 Kraków,

ul. Konfederacka nr 15/7

60,00 pkt.

40 pkt.

100,00 pkt.

           

 

Do części IX postępowania złożono 4 oferty.

 • Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy Nowe Studio Wojciech Nowicki 30-306 Kraków ul. Konfederacka nr 15/7, z całkowitą ceną brutto 22 140,00 zł i 36 miesięczną gwarancją na całość zamówienia zgodnie z kryterium. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako  najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia – 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.

 

 

 • Zamawiający działając zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 2c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamia o odrzuceniu w części IX postępowania – oferty nr 1 złożonej przez firmę Altix Sp. z o.o.ul. Modlińska 246c, 03-152 Warszawa.

Uzasadnienie prawne:

– art. 226 ust. 1 pkt 2c ustawy PZP ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Niezgodność z SWZ w zakresie podpisu braku oświadczenia z art. 125 ust.1 ustawy pzp.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.).

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres spzozkal2@op.pl 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

 

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

/Grzegorz Pasternak/

Otrzymują:

 1. marbudwadowice@interia.pl
 2. dzp@tronus.pl
 3. biuro@inventum-global.pl
 4. biuro@string.com.pl
 5. glapa@ronomed.pl
 6. mateusz@euro-medical.pl
 7. mk@markom.info.pl
 8. barzycki@barzycki.com
 9. przetarg@zoneo.pl
 10. biuro@fundacjastalegorozwoju.pl
 11. biuro@concept.net.pl
 12. anfa@anfa.pl
 13. szalla@amggroup.pl
 14. biuro@4-med.pl
 15. info@przestrzendostepna.pl
 16. biuro@altix.pl
 17. studio@nowe.com.pl
 18. strona postępowania
 19. a/a