Zapytanie dotyczące wyceny robót budowlanych związanych z dociepleniem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Przytkowicach

Kalwaria Zebrzydowska, dnia  4 maja 2022 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

                                                           ZAPYTANIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z prośbą o wycenę robót budowlanych związanych z dociepleniem budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Przytkowicach zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją dołączonymi do niniejszego zapytania.

Przedmiar robót docieplenie budynku WOZ Przytkowice

Oferta powinna zawierać kompleksową wycenę wskazanych wyżej robót.

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami :

  1. Cena max. 80 %
  2. Okres gwarancji max. 20%

Złożone ofert oceniane będą przy zachowaniu następujących zasad :

  1. Cena

cena oferowana minimalna brutto

C =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                              cena oferty ocenianej brutto

 

  1. Okres gwarancji (liczony w miesiącach)

Okres gwarancji oferty ocenianej

G =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                             Okres gwarancji najdłuższy

Zamawiający wymaga aby roboty wykonane były w okresie do dnia 30.06.2022 r.

Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 18129 z późn. zm.). 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. nr 35 do dnia 11.05.2022 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 43-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. Nr 35 w dniu 11.05.2022 r. godzina 12.15

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.