Zapytanie dotyczące wyceny robót remontowych polegających na modernizacji terenów utwardzonych przy budynku Wielskiego Ośrodka Zdrowia w Przytkowicach.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 19 czerwca 2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

                                                           ZAPYTANIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się               z prośbą o wycenę robót remontowych polegających na modernizacji terenów utwardzonych przy budynku Wielskiego Ośrodka Zdrowia w Przytkowicach, zgodnie z dokumentacją dołączoną do niniejszego zapytania.

Oferta powinna zawierać kompleksową wycenę wskazanych wyżej robót.

Przedmiar robót Przytkowice

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami :

  1. Cena max. 80 %
  2. Okres gwarancji max. 20%

Złożone ofert oceniane będą przy zachowaniu następujących zasad :

  1. Cena

cena oferowana minimalna brutto

C =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                              cena oferty ocenianej brutto

2. Okres gwarancji oferty ocenianej

G =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                             Okres gwarancji najdłuższy

Zamawiający wymaga aby roboty wykonane były w okresie do dnia 31.07.2023 r.

Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że ww. postępowania nie przekracza kwoty określonej  w art. 2 ust. 1 pkt. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. nr 36 do dnia 26.06.2023 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 43-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. Nr 36 w dniu 26.06.2023 r. godzina 12.15

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.