Zapytanie dotyczące zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW na potrzeby funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia  17 czerwca 2021 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

                                                           ZAPYTANIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się               z prośbą o wycenę Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW na potrzeby funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

 1. ZAMAWAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej                          34-130 Kalwaria Zebrzydowska, al. Jana Pawła II 7, NIP: 551-21-28-102, REGON: 357002301

 

 1. INFORMAJE OGÓLNE

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania Ofertowego Procedura prowadzona w języku polskim.

 1. Miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

www.spzoz-kalwaria.pl

 1. Osoba do kontaktu:

Grzegorz Pasternak – tel.: 33 876 53 43    e-mail: spzozkal2@op.pl

 1. Sposób udzielania wyjaśnień:

3.1.      Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując swoje zapytania na adres poczty elektronicznej: spzozkal2@op.pl, Zamawiający udzieli  wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający, pomimo upływu terminu, o którym mowa powyżej, może udzielić wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

3.2.      Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia, o których mowa powyżej są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA

 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej                           o mocy min. 39,60 kWp zamontowanej na gruncie pod adresem: al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska (działka inwestycyjna nr 4100, 4101, 4099/2, 4074/2 ,4097, 4075/2, 4071/2, 4096/2, 4039/10, 4039/11, 4088/1, 4098).

Instalacja ma za zadanie zredukować pobór energii elektrycznej, pobieranej z publicznej sieci energetycznej.

Zakres prac obejmuje:

1.1.      Zakup elementów instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,60 kWp o wskazanych                         w niniejszym zapytaniu minimalnych parametrach technicznych.

1.2.      Dostawa elementów instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,60 kWp do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1.3.      Prace montażowe i odbiorowe instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,60 kWp                               w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej                Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zaleca się, aby Oferent/Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

 1. Cenę należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Parametry/funkcjonalności planowanej do zakupu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,60 kWp muszą być równoważne lub lepsze od parametrów/funkcjonalności wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci/Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1)         Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W        postępowaniu mogą brać udział Oferenci/Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

2)         Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia dotyczącego przedmiotu zamówienia,

W        postępowaniu mogą brać udział Oferenci/Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali z należytą starannością co najmniej dziesięć instalacji fotowoltaicznych, przyłączone do sieci.

3)         Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga aby Oferent/Wykonawca dysponował w swoich zasobach co najmniej jedną osobą z uprawnieniami eksploatacyjnymi dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz certyfikatem instalatora OZE (wystawionym przez UDT)                       w specjalności fotowoltaika.

Oferent/Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego oraz dołączenie do oferty kopi certyfikatu instalatora OZE oraz kopii świadectwa kwalifikacji.

4)         Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

W        postępowaniu mogą brać udział Oferenci/Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym w ofercie terminie oraz nie toczy się wobec nich postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne ani postępowanie związane z podejrzeniem o zmowę o naruszenie zasad udziału w przetargach dotyczących rozdziału funduszy europejskich.

Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających oferty będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia zgodnie zasadą „spełnia/ nie spełnia”.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Wykonawca musi przedstawić ofertę w języku polskim.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego)zawierającym wymagane załączniki.
 5. Podana w ofercie cena musi być wynagrodzeniem ryczałtowym.
 6. Oferty niekompletne i nie zawierające pełnego zakresu zamówienia zostaną odrzucone.
 7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki i oświadczenia wskazane w Zapytaniu Ofertowym:

6.1.      Formularz oferty

6.2.      Formularz — oświadczenia, w tym:

            Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

            Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia i doświadczenie,

            Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym                         i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

            Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

            Oświadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania                                      z Zamawiającym.

6.3.      Formularz – Doświadczenie Oferenta/Wykonawcy

 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonym/i pełnomocnictwem/pełnomocnictwami. Podpis należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację (np. w razie podpisu nieczytelnego, opatrzyć go dodatkowo imienną pieczątką lub dopiskiem drukowanymi literami imienia i nazwiska).
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem: „Oferta dot. Zapytania Ofertowego na Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW na potrzeby funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej”.
 3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę. Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię dokumentu zawierającego klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji, lub kopię dokumentu zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” oraz czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji na pierwszej stronie, a także parafowanie pozostałych stron dokumentu.
 4. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. musi być parafowane przez Wykonawcę.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. Nie przewiduje się zwrotu nadesłanych ofert.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych i dokonania wyboru częściowego.

 

 1. MIEJSCE 1 TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Termin dostarczenia ofert upływa dnia 28.06.2021 r. godz. 12.00.
 3. Sposoby składania ofert:
 4. a) osobiście w siedzibie firmy: 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, al. Jana Pawła II 7, Sekretariat pok. 35
 5. b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, al. Jana Pawła II 7
 6. Termin ważności oferty: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

 

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE   KIEROWAŁ, PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

 1. Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert   Waga   Maksymalna liczba punktów

 1. a) cena netto (podana w PLN) 50 % – 50 pkt
 2. b) okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe gdzie gwarantem jest Wykonawca 20 % – 10 pkt.
 3. c) okres gwarancji producenta na wady modułów PV 5 % – 5 pkt.
 4. d) okres gwarancji producenta na moc modułów PV 5% – 5 pkt.
 5. e) okres gwarancji producenta na falownik 10 % – 10 pkt.
 6. f) czas reakcji serwisowej 10% – 10 pkt.
 7. Sposób przyznawania punktacji
 8. a) Punkty w ramach kryterium cena netto (podana w PLN): będą przyznawane wg następującej formuły:

najniższa zaoferowana cena netto

Ilość punktów =  x 50

cena netto rozpatrywanej oferty

 1. b) Punkty w ramach kryterium okres gwarancji na wykonane prace instalacyjno-montażowe (minimum 2 lata): wartość zależna od zadeklarowanego okresu gwarancji na wykonane prace, przyznawana wg następujących przedziałów:

– od 2 lat do 3 lat włącznie — 1 pkt.,

– powyżej 3 lat do 4 lat włącznie — 3 pkt.,

– powyżej 4 lat do 5 lat włącznie — 6 pkt.,

– powyżej 5 lat — 10 pkt.

 1. c) Punkty w ramach kryterium okres gwarancji producenta na wady modułów PV (minimum 10 lat): wartość zależna od zadeklarowanego okresu gwarancji, przyznawana wg następujących przedziałów:

– 7 lat— O pkt.,                                                                                                                                                                              

– powyżej 7 lat do 9 lat włącznie — 1 pkt.,

– powyżej 9 lat do 11 lat włącznie – 3 pkt.,

– powyżej 11 lat— 5 pkt.

 1. d) Punkty w ramach kryterium okres gwarancji producenta na moc modułów PV (minimum 20 lat): wartość zależna od zadeklarowanego okresu gwarancji, przyznawana wg następujących przedziałów:

– od 20 lat do 22 lat włącznie — 0 pkt.,                                                                                                                              – powyżej 22 lat do 24 lat włącznie — 1 pkt.,                                                                                                                           powyżej 24 lat do 26 lat włącznie — 2 pkt.,                                                                                                                      – powyżej 26 lat do 28 lat włącznie — 3 pkt.,                                                                                                                     – powyżej 28 lat do 30 lat włącznie — 4 pkt.,                                                                                                                          – powyżej 30 lat — 5 pkt.

 1. e) Punkty w ramach kryterium okres gwarancji producenta na falownik (minimum 5 lat):

wartość zależna od zadeklarowanego okresu gwarancji, przyznawana wg następujących przedziałów:

– 5 lat— O pkt.,

– powyżej 5 lat do 6 lat włącznie — 2 pkt.,

– powyżej 6 lat do 9 lat włącznie – 4 pkt.,

– powyżej 9 lat do 12 lat włącznie — 8 pkt.,

– powyżej 12 lat — 10 pkt.

 1. f) Punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisowej: wartość zależna od zadeklarowanego czasu reakcji serwisowej wyrażonego w godzinach, wyliczana wg wzoru:

Najkrótszy czas reakcji serwisowej wskazany wśród otrzymanych ofert

Ilość punktów =  x 10

Czas reakcji serwisowej wskazany w badanej ofercie

Pod pojęciem czas reakcji serwisowej Zamawiający rozumie czas liczony w pełnych godzinach zegarowych od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego informacji o awarii przedmiotu zamówienia przez ustalony kanał komunikacji do przyjazdu pracownika Zamawiającego i podjęcia działań w celu usunięcia awarii.

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

 1. Ocena ofert nastąpi w terminie do 7 od daty upłynięcia składania ofert.
 2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających wykluczeniu.
 3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w ramach wszystkich kryteriów oceny wskazanych w Zapytaniu Ofertowym. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a, b, c, d, e, f oraz g. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 4. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
 5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców elektronicznie na adres e-mail wskazany w ofercie
 6. Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej www.spzoz-kalwaria.pl
 7. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem złożenia oferty.
 8. Po przeprowadzeniu postępowania nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 9. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który                             w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

 1. ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOSCI REALIZACIOI ZAMÓWIENIA
 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
 3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane        z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 4. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 5. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 6. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 7. d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 8. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta/Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu oświadczenia (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr).

 

 1. ZASTRZEŻENIA
 2. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej do akceptacji oferty,                     w całości lub części i nie zobowiązuje Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji  lub odrzucenia oferty.
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty i wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego i formularza ofertowego.
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania ofertowego i formularza ofertowego bez konieczności podawania przyczyny.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego stanowią:

            Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia    ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

            Załącznik nr 2 – Formularz oferty    ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

            Załącznik nr 3 – Formularz — oświadczenia   ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

            Załącznik nr 4 – Formularz – Doświadczenie Oferenta/Wykonawcy ZAŁĄCZNIK NR 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Kalwaria Zebrzydowska  17.06.2021r.