Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00340240/01 z dnia 2022-09-08.

SP ZOZ/3/ZP/2022                                                 Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16.09.2022r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00340240/01 z dnia 2022-09-08.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.09.2022r. w postępowaniu przetargowym pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” – znak SP ZOZ/3/ZP/2022 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu  na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 Część I: Dostawa podnośnika podłogowego z funkcją pionizatora

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

Ronomed Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Przyjaźni 52/1u

53-030 Wrocław

20.949,84 zł

36 m-cy

 Część II: Dostawa systemu kolejkowego

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja (m-cy)

1.

Infobox Sp. z o. o. S.K.A

Ul. Kraszewskiego 9

43-400 Cieszyn

85 362,00

36 m-cy

2.

QMS Sp. z o. o.

Ul. Borecka 10A

03-034 Warszawa

122.938,50

24   m-ce

 

 Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

/Grzegorz Pasternak/

 

Otrzymują:

  1. https://spzoz-kalwaria.pl/
  2. https://miniportal.uzp.gov.pl/
  3. a/a