Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii zebrzydowskiej ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00340240/01 z dnia 2022-09-08.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób
ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni
Zdrowia”, w tym:
 Część I: Dostawa podnośnika podłogowego z funkcją pionizatora
 Część II: Dostawa systemu kolejkowego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00340240/01 z dnia 2022-09-08.

 

W załączeniu informacja o kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć 3-1