Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii zebrzydowskiej ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00324185/01 z dnia 2022-08-29.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób
ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni
Zdrowia”, w tym:
 Część I: Prace remontowe w budynku SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej
 Część II: Budowa pochylni zewnętrznej przy budynku SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej
 Część III: Dostawa bilirubinometru
 Część IV: Dostawa sprzętu medycznego
 Część V: Dostawa sprzętu elektronicznego
 Część VI: Dostawa sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami
 Część VII: Dostosowanie strony internetowej i nagrania video w języku migowym
 Część VIII: Dostawa pozostałego wyposażenia – ławki
 Część IX: Dostawa planów tyflograficznych
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00324185/01 z dnia 2022-08-29.

W załączeniu informacja o kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć 2