Informacja dot. dzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”

 

 

SP ZOZ/1/ZP/2022                                                  Kalwaria Zebrzydowska, dnia 01.08.2022r.

                                                                                   

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”, w tym:

Część I: Prace remontowe w budynku SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Część II: Budowa pochylni zewnętrznej przy budynku SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Część III: Dostawa podnośnika podłogowego z funkcją pionizatora

Część IV: Dostawa bilirubinometru

Część V:  Dostawa sprzętu medycznego

Część VI: Dostawa sprzętu elektronicznego

Część VII: Dostawa sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami

Część VIII: Dostawa systemu kolejkowego

Część IX: Dostosowanie strony internetowej i nagrania video w języku migowym

Część X: Dostawa pozostałego wyposażenia – ławki

Część XI: Dostawa planów tyflograficznych

Część XII: Przeprowadzenie szkoleń dla kadry placówki

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15.

 

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al.  Pawła II 7, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak SP ZOZ/1/ZP/2022 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” kwotę 720 000  zł  brutto, w tym:

Część I: Prace remontowe w budynku SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – 206.393,36 zł

Część II: Budowa pochylni zewnętrznej przy budynku SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – 73.439,88 zł brutto

Część III: Dostawa podnośnika podłogowego z funkcją pionizatora – 20.084,00 zł brutto

Część IV: Dostawa bilirubinometru – 9.490,00 zł brutto

Część V:  Dostawa sprzętu medycznego – 103.687,91 zł brutto

Część VI: Dostawa sprzętu elektronicznego – 31.394,64 zł brutto

Część VII: Dostawa sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami – 41.780,12 zł brutto

Część VIII: Dostawa systemu kolejkowego – 106.585,00 zł brutto

Część IX: Dostosowanie strony internetowej i nagrania video w języku migowym – 10.927,32  zł brutto

Część X: Dostawa pozostałego wyposażenia – ławki – 45.817,50 zł brutto

Część XI: Dostawa planów tyflograficznych – 12.900,27 zł brutto

Część XII: Przeprowadzenie szkoleń dla kadry placówki – 57.500,00 zł brutto

 

 

 

Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

/Grzegorz Pasternak/