Odpowiedzi na zapytania Wykonawców w przetargu dla zadania pod nazwą „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni”.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29 lipca 2022 r.

SP ZOZ/1/ZP/2022                                    

                    

 

                                                                                   Wykonawcy

                                                                             biorący udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia”.

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje pytane i udzieloną odpowiedź:

 

Część VIII

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie strony mobilnej zamiast aplikacji mobilnej? Rozwiązanie to jest korzystniejsze, ponieważ nie wymaga instalacji aplikacji w telefonie,
a wystarczające jest tylko zeskanowanie kodu QR w pobliżu automatu biletowego”

Odp. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia strony mobilnej zamiast aplikacji mobilnej.

 

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Miejsce i termin składania ofert nie ulegają zmianie.

 

 

Kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

/Grzegorz Pasternak/