Ogłoszenie o przetargu dla zadania pod nazwą „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni

Zdrowia

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357002301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 7

1.5.2.) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-130

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338765341

1.5.8.) Numer faksu: 338765863

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzozkal2@op.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzoz-kalwaria.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – samodzielny publiczny zakład

opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni

Zdrowia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0346c48-2f5b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340240/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08 16:21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00258392/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej

Przychodni Zdrowia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00340240/01 z dnia 2022-09-08

2022-09-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania

organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług

zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spzoz-kalwaria.pl/ , https://miniportal.uzp.gov.p

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń

oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z

wykonawcami – adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a

Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń (innych niż oferta Wykonawcy), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie

innych informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej, e-mail: spzozkal2@op.pl lub

za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod

adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne

wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych

budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE

L 119 z 4.5.2016 r., s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

reprezentowany przez Grzegorza Pasternaka- kierownika SPZOZ.

 1. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby: Al. Pawła II 7, 34 –

130 Kalwaria Zebrzydowska lub poprzez e-mail: spzozkal2@op.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia, prowadzenia

dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.);

2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305);

3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.);

4) art. 6 pkt 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 1. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania

na podstawie art. 18 oraz 74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o

których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający

z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata –

przez cały okres obowiązywania umowy.

 1. Posiada Pani/Pan prawo:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00340240/01 z dnia 2022-09-08

2022-09-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy

1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,

zamawiający może – zgodnie z art. 75 PZP – żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na

celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP wykonanie tego obowiązku nie może naruszać

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

3) usunięcia danych, w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób

przetwarzane;

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-913 Warszawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP ZOZ/3/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Dostawa elektronicznego podnośnika podłogowego z funkcją pionizatora szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 42417000-2 – Podnośniki i przenośniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z

przypisaniem im odpowiednio wag:

Kryterium wyboru Znaczenie – waga

Cena 60 % (60 pkt)

Okres gwarancji 40 % (40 pkt)

Kryterium I: Cena (C)

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00340240/01 z dnia 2022-09-08

2022-09-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy

cena brutto oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu

C = ————————————————– x 60

cena brutto oferty badanej

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta

otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego

wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty

niepodlegające odrzuceniu.

Kryterium II: Okres gwarancji (G)

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.

W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane

są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:

Wykonawca, w zależności od okresu gwarancji otrzyma następującą ilość punktów:

36 miesięcy – 40 pkt

30 miesiące – 20 pkt

24 miesięcy – 0 pkt

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym pole dotyczące kryterium: „Okres gwarancji”. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie

zaznaczy żadnej pozycji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesięcy i

przyzna 0 pkt w tym kryterium.

W przypadku, gdy Wykonawca (część VII zamówienia) zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat/podkreśli/pogrubi) dotyczące

terminu gwarancji Zamawiający uzna, że termin gwarancji oferowany będzie w większym zakresie co jest równoznaczne z

przyznaniem maksymalnej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu gwarancji (zostanie wpisany do

umowy) w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.

W przypadku gdyby doszło do wskazania oferowanego okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do oceny przyjmie

wartość zaokrągloną w dół do pełnych miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,

oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II Zakup systemu kolejkowego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SWZ.

Dostawa sprzętu elektronicznego w części II obejmują w szczególności:

 1. Zakup system kolejkowego – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31682230-1 – Graficzne panele wyświetlające

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00340240/01 z dnia 2022-09-08

2022-09-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z

przypisaniem im odpowiednio wag:

Kryterium wyboru Znaczenie – waga

Cena 60 % (60 pkt)

Okres gwarancji 40 % (40 pkt)

Kryterium I: Cena (C)

cena brutto oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu

C = ————————————————– x 60

cena brutto oferty badanej

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta

otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego

wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty

niepodlegające odrzuceniu.

Kryterium II: Okres gwarancji (G)

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.

W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane

są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:

Wykonawca, w zależności od okresu gwarancji otrzyma następującą ilość punktów:

36 miesięcy – 40 pkt

30 miesiące – 20 pkt

24 miesięcy – 0 pkt

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym pole dotyczące kryterium: „Okres gwarancji”. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie

zaznaczy żadnej pozycji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesięcy i

przyzna 0 pkt w tym kryterium.

W przypadku, gdy Wykonawca (część VII zamówienia) zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat/podkreśli/pogrubi) dotyczące

terminu gwarancji Zamawiający uzna, że termin gwarancji oferowany będzie w większym zakresie co jest równoznaczne z

przyznaniem maksymalnej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu gwarancji (zostanie wpisany do

umowy) w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.

W przypadku gdyby doszło do wskazania oferowanego okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do oceny przyjmie

wartość zaokrągloną w dół do pełnych miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,

oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W odniesieniu do części I – II zamówienia – zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych

środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu

zamówienia: karty katalogowe/foldery/prospekty ze zdjęciami oferowanego sprzętu oraz opisem wyposażenia.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają

określone przez zamawiającego wymagania.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00340240/01 z dnia 2022-09-08

2022-09-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy

Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne

(karty katalogowe/foldery/prospekty ze zdjęciami oferowanego sprzętu oraz opisem wyposażenia) zamawiający wezwie do

ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

W przypadku przewidzenia wezwania Zamawiający nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków

dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w

opisie kryteriów oceny ofert lub gdy – mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego – oferta podlega odrzuceniu albo

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni

wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – dotyczy części Ii II zamówienia). Oświadczenie

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub

podpisem osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z

dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający

się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Część I i II

 1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz sporządzenia aneksu w formie pisemnej, pod

rygorem nieważności.

 1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, będzie

możliwa w przypadku gdy:

1) Sprzęt stanowiący przedmiot Umowy zostanie wycofany z rynku, zaprzestano jego produkcji, posiada wady ukryte lub

charakteryzuje się dużą awaryjnością, a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada cechy, parametry i

funkcjonalności nie gorsze niż produkt będący przedmiotem Umowy i zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – w takim

przypadku, warunki i zasady realizacji Umowy, w tym wynagrodzenie pozostają bez zmian;

2) konieczna będzie zmiana terminu wykonania Umowy – w sytuacji, gdy konieczność taka wynika z przyczyn leżących po

stronie Zamawiającego – termin realizacji przesuwa się o okres trwania przyczyny.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją

zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na

miniPortal.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-16 11:00

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00340240/01 z dnia 2022-09-08

2022-09-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-15

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00340240/01 z dnia 2022-09-08

SWZ Załącznik nr 3 do SWZ oswiadczenie art. 125 ust. 1 Załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie art. 117 ust. 4 Załącznik nr 1.1 Załącznik nr 1.2.docx dodane Załącznik nr 4.1. – Projekt umowy cz. I Załącznik nr 4.2. – Projekt umowy cz. II Załącznik nr 2.1 do SWZ Cz. I Formularz ofertowy Załącznik nr 2.2 do SWZ Cz. II Formularz ofertowy