Zapytanie dotyczące wyceny zakupu wyposażenia w ramach realizacji przez SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej grantu w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet 3-wsparcie grantowe placówek POZ …”.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 8 września 2022 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Al.  Pawła II 7

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

                                                           ZAPYTANIE

W związku z realizacją przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej grantu  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – wsparcie grantowe placówek POZ” realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą                    o wycenę następującego wyposażenia  :

Część 1. Rękawiczki jednorazowe 21 op. po 100 szt.,

Część 2. Sterylizatory powietrza dla powierzchni > 60 m2 – 3 szt.

Część 3. Sterylizatory powietrza dla powierzchni < 30 m2 – 1 szt.

Część 4. Worki ambu z wyposażeniem dla dzieci – szt. 4

Część 5. Worki ambu z wyposażeniem dla niemowląt – szt. 4

Część 6. Defibrylatory – szt. 2

o parametrach technicznych zgodnych z wymogami określonymi w załączniku.

MTA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 2

Oferta powinna obejmować : dostawę, a w przypadku urządzeń : montaż, uruchomienie urządzenia i przeszkolenie personelu z zakresu użytkowania.

 

Przy wyborze oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie kierował się następującymi kryteriami :

  1. Cena max. 70
  2. Okres gwarancji max. 20 pkt.
  3. Termin realizacji zamówienia max. 10 pkt.

 

Złożone ofert oceniane będą przy zachowaniu następujących zasad :

  1. Cena

cena oferowana minimalna brutto

C =   —————————————————————— x 100 x waga kryterium                              cena oferty ocenianej brutto

 

  1. Okres gwarancji (liczony w latach)

 

                        Najkrótszy oferowany okres gwarancji

T =  ——————————————————————- x 100 x waga kryterium

                         Okres gwarancji oferty ocenianej

 

  1. Termin dostawy (liczony w dniach od dnia zawarcia umowy)

 

                        Najkrótszy oferowany termin realizacji

T =  ——————————————————————- x 100 x waga kryterium

                         Termin realizacji oferty ocenianej

 

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Liczba przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Oferowaną cenę należy określić z dokładnością do jednego grosza, przedstawiając ją                              w walucie polskiej PLN.

Przedmiotowe zapytanie związane jest z faktem, że wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 21. poz. 1129 z późn. zm.). Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. nr 34 do dnia 16.09.2022 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na zakup                i dostawę wyposażenia dla Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – wsparcie grantowe placówek POZ”.”, gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna). Część ….”,

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej Aleja Jana Pawła II 7, 43-130 Kalwaria Zebrzydowska pok. Nr 34 w dniu 16.09.2022 r. godzina 12.15

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania                         w każdym czasie bez podania przyczyny.