Ogłoszenie o przetargu dla zadania pod nazwą „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni”.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni
Zdrowia
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357002301
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 7
1.5.2.) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
1.5.3.) Kod pocztowy: 34-130
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski
1.5.7.) Numer telefonu: 338765341
1.5.8.) Numer faksu: 338765863
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzozkal2@op.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzoz-kalwaria.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni
Zdrowia
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd43ac2b-043d-11ed-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00258541/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-15 16:13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00258392/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej
Przychodni Zdrowia
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania
organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług
zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd43ac2b-043d-11ed-8000-d680d39e541a
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami – adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń (innych niż oferta Wykonawcy), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie
innych informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej, e-mail: spzozkal2@op.pl lub
za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE
L 119 z 4.5.2016 r., s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
reprezentowany przez Grzegorza Pasternaka- kierownika SPZOZ.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby: Al. Pawła II 7, 34 –
130 Kalwaria Zebrzydowska lub poprzez e-mail: spzozkal2@op.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia, prowadzenia
dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.);
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305);
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.);
4) art. 6 pkt 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania
na podstawie art. 18 oraz 74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o
których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający
z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata –
przez cały okres obowiązywania umowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może – zgodnie z art. 75 PZP – żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP wykonanie tego obowiązku nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych, w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SP ZOZ/1/ZP/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 12
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.1. dla części I – Prace remontowe w budynku SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SWZ w tym:
1. Przedmiar robót
Roboty budowlane w części I obejmują w szczególności:
1) Wymiana 20 drzwi do gabinetów POZ
2) Modernizacja istniejącego węzła sanitarnego w celu utworzenia WC dla osób niepełnosprawnych na niskim parterze
3) Modernizacja pomieszczenia dla osoby z dzieckiem na niskim parterze
4) Modernizacja istniejącego węzła sanitarnego w celu utworzenia WC dla osób niepełnosprawnych na parterze.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 – Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Dla części I i II zamówienia
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I i II zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag:
Kryterium wyboru Znaczenie – waga
Cena 60 % (60 pkt)
Okres gwarancji 40 % (40 pkt)
Kryterium I: Cena (C)
cena brutto oferty najtańszej
niepodlegającej odrzuceniu
C = ————————————————– x 60
cena brutto oferty badanej
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego
wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty
niepodlegające odrzuceniu.
Kryterium II: Okres gwarancji (G)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane
są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:
W części I i II zamówienia:
Wykonawca, w zależności od okresu gwarancji otrzyma następującą ilość punktów:
60 miesięcy – 40 pkt
48 miesięcy – 20 pkt
36 miesięcy – 0 pkt
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym pole dotyczące kryterium: „Okres gwarancji”. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie
zaznaczy żadnej pozycji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazuje minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy i
przyzna 0 pkt w tym kryterium.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dla części II – Budowa pochylni zewnętrznej przy budynku SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SWZ w tym:
1. Dokumentacja techniczna
2. Przedmiar robót
4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 – Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
34953000-2 – Rampy wejściowe
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Dla części I i II zamówienia
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I i II zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag:
Kryterium wyboru Znaczenie – waga
Cena 60 % (60 pkt)
Okres gwarancji 40 % (40 pkt)
Kryterium I: Cena (C)
cena brutto oferty najtańszej
niepodlegającej odrzuceniu
C = ————————————————– x 60
cena brutto oferty badanej
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego
wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty
niepodlegające odrzuceniu.
Kryterium II: Okres gwarancji (G)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane
są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:
W części I i II zamówienia:
Wykonawca, w zależności od okresu gwarancji otrzyma następującą ilość punktów:
60 miesięcy – 40 pkt
48 miesięcy – 20 pkt
36 miesięcy – 0 pkt
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym pole dotyczące kryterium: „Okres gwarancji”. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie
zaznaczy żadnej pozycji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazuje minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy i
przyzna 0 pkt w tym kryterium.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
dla części III – Dostawa elektronicznego podnośnika podłogowego z funkcją pionizatora szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 1.3 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 42417000-2 – Podnośniki i przenośniki
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części III – XI zamówienia
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla części III – XI zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag:
Kryterium wyboru Znaczenie – waga
Cena 60 % (60 pkt)
Okres gwarancji 40 % (40 pkt)
Kryterium I: Cena (C)
cena brutto oferty najtańszej
niepodlegającej odrzuceniu
C = ————————————————– x 60
cena brutto oferty badanej
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego
wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty
niepodlegające odrzuceniu.
Kryterium II: Okres gwarancji (G)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane
są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:
W części III – XI Zamówienia:
Wykonawca, w zależności od okresu gwarancji otrzyma następującą ilość punktów:
36 miesięcy – 40 pkt
30 miesiące – 20 pkt
24 miesięcy – 0 pkt
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym pole dotyczące kryterium: „Okres gwarancji”. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie
zaznaczy żadnej pozycji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesięcy i
przyzna 0 pkt w tym kryterium.
W przypadku, gdy Wykonawca (część I – XI zamówienia) zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat/podkreśli/pogrubi) dotyczące
terminu gwarancji Zamawiający uzna, że termin gwarancji oferowany będzie w większym zakresie co jest równoznaczne z
przyznaniem maksymalnej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu gwarancji (zostanie wpisany do
umowy) w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.
W przypadku gdyby doszło do wskazania oferowanego okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do oceny przyjmie
wartość zaokrągloną w dół do pełnych miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.4 Część IV: Dostawa bilirubinometru szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV zamówienia został określony
w załączniku nr 1.4 do SWZ.
Dostawa sprzętu medycznego – bilirubinometru – 1 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 – Urządzenia medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części III – XI zamówienia
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla części III – XI zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag:
Kryterium wyboru Znaczenie – waga
Cena 60 % (60 pkt)
Okres gwarancji 40 % (40 pkt)
Kryterium I: Cena (C)
cena brutto oferty najtańszej
niepodlegającej odrzuceniu
C = ————————————————– x 60
cena brutto oferty badanej
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego
wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty
niepodlegające odrzuceniu.
Kryterium II: Okres gwarancji (G)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane
są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:
W części III – XI Zamówienia:
Wykonawca, w zależności od okresu gwarancji otrzyma następującą ilość punktów:
36 miesięcy – 40 pkt
30 miesiące – 20 pkt
24 miesięcy – 0 pkt
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym pole dotyczące kryterium: „Okres gwarancji”. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie
zaznaczy żadnej pozycji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesięcy i
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
przyzna 0 pkt w tym kryterium.
W przypadku, gdy Wykonawca (część I – XI zamówienia) zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat/podkreśli/pogrubi) dotyczące
terminu gwarancji Zamawiający uzna, że termin gwarancji oferowany będzie w większym zakresie co jest równoznaczne z
przyznaniem maksymalnej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu gwarancji (zostanie wpisany do
umowy) w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.
W przypadku gdyby doszło do wskazania oferowanego okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do oceny przyjmie
wartość zaokrągloną w dół do pełnych miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.5 Część V: Dostawa sprzętu medycznego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części V zamówienia został
określony w załączniku nr 1.5 do SWZ.
Dostawa sprzętu medycznego w części V obejmują w szczególności:
1) Zakup kozetki o regulowanej wysokości – 10 sztuk
2) Zakup przewijaków dla dzieci – 4 sztuki
3) Zakup wagi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich do realizacji świadczeń medycznych – 2 sztuki
4) Zakup fotela ginekologicznego z regulacją wysokości (stopniowo rozkładanego) -1 sztuka
5) Zakup stołu zabiegowego regulowanego – 2 sztuki
4.2.6.) Główny kod CPV: 33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33192000-2 – Meble medyczne
33100000-1 – Urządzenia medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części III – XI zamówienia
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla części III – XI zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag:
Kryterium wyboru Znaczenie – waga
Cena 60 % (60 pkt)
Okres gwarancji 40 % (40 pkt)
Kryterium I: Cena (C)
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
cena brutto oferty najtańszej
niepodlegającej odrzuceniu
C = ————————————————– x 60
cena brutto oferty badanej
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego
wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty
niepodlegające odrzuceniu.
Kryterium II: Okres gwarancji (G)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane
są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:
W części III – XI Zamówienia:
Wykonawca, w zależności od okresu gwarancji otrzyma następującą ilość punktów:
36 miesięcy – 40 pkt
30 miesiące – 20 pkt
24 miesięcy – 0 pkt
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym pole dotyczące kryterium: „Okres gwarancji”. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie
zaznaczy żadnej pozycji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesięcy i
przyzna 0 pkt w tym kryterium.
W przypadku, gdy Wykonawca (część I – XI zamówienia) zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat/podkreśli/pogrubi) dotyczące
terminu gwarancji Zamawiający uzna, że termin gwarancji oferowany będzie w większym zakresie co jest równoznaczne z
przyznaniem maksymalnej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu gwarancji (zostanie wpisany do
umowy) w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.
W przypadku gdyby doszło do wskazania oferowanego okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do oceny przyjmie
wartość zaokrągloną w dół do pełnych miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.6 Część VI: Dostawa sprzętu elektronicznego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części VI zamówienia został
określony w załączniku nr 1.6 do SWZ.
Dostawa sprzętu elektronicznego w części VI obejmują w szczególności:
1) Zakup 11 laptopów
2) Zakup 2 tabletów
4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 – Komputery przenośne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części III – XI zamówienia
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla części III – XI zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag:
Kryterium wyboru Znaczenie – waga
Cena 60 % (60 pkt)
Okres gwarancji 40 % (40 pkt)
Kryterium I: Cena (C)
cena brutto oferty najtańszej
niepodlegającej odrzuceniu
C = ————————————————– x 60
cena brutto oferty badanej
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego
wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty
niepodlegające odrzuceniu.
Kryterium II: Okres gwarancji (G)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane
są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:
W części III – XI Zamówienia:
Wykonawca, w zależności od okresu gwarancji otrzyma następującą ilość punktów:
36 miesięcy – 40 pkt
30 miesiące – 20 pkt
24 miesięcy – 0 pkt
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym pole dotyczące kryterium: „Okres gwarancji”. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie
zaznaczy żadnej pozycji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesięcy i
przyzna 0 pkt w tym kryterium.
W przypadku, gdy Wykonawca (część I – XI zamówienia) zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat/podkreśli/pogrubi) dotyczące
terminu gwarancji Zamawiający uzna, że termin gwarancji oferowany będzie w większym zakresie co jest równoznaczne z
przyznaniem maksymalnej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu gwarancji (zostanie wpisany do
umowy) w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.
W przypadku gdyby doszło do wskazania oferowanego okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do oceny przyjmie
wartość zaokrągloną w dół do pełnych miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.7 Część VII: Dostawa sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części VII
zamówienia został określony w załączniku nr 1.7 do SWZ.
Dostawa sprzętu elektronicznego w części VII obejmują w szczególności:
1) Zakup pętli indukcyjnej mobilnej – 3 sztuki
2) Zakup pętli indukcyjnej stanowiskowej – 2 sztuki
3) Zakup urządzenia lektorskiego do czytania i rozpoznawania drukowanego tekstu – 2 sztuki.
4) Zakup kiosku multimedialnego – 1 sztuka
4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 – Urządzenia multimedialne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
32340000-8 – Mikrofony i głośniki
33185000-0 – Aparaty słuchowe
31682210-5 – Aparatura i sprzęt sterujący
33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części III – XI zamówienia
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla części III – XI zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag:
Kryterium wyboru Znaczenie – waga
Cena 60 % (60 pkt)
Okres gwarancji 40 % (40 pkt)
Kryterium I: Cena (C)
cena brutto oferty najtańszej
niepodlegającej odrzuceniu
C = ————————————————– x 60
cena brutto oferty badanej
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego
wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty
niepodlegające odrzuceniu.
Kryterium II: Okres gwarancji (G)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane
są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:
W części III – XI Zamówienia:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
Wykonawca, w zależności od okresu gwarancji otrzyma następującą ilość punktów:
36 miesięcy – 40 pkt
30 miesiące – 20 pkt
24 miesięcy – 0 pkt
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym pole dotyczące kryterium: „Okres gwarancji”. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie
zaznaczy żadnej pozycji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesięcy i
przyzna 0 pkt w tym kryterium.
W przypadku, gdy Wykonawca (część I – XI zamówienia) zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat/podkreśli/pogrubi) dotyczące
terminu gwarancji Zamawiający uzna, że termin gwarancji oferowany będzie w większym zakresie co jest równoznaczne z
przyznaniem maksymalnej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu gwarancji (zostanie wpisany do
umowy) w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.
W przypadku gdyby doszło do wskazania oferowanego okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do oceny przyjmie
wartość zaokrągloną w dół do pełnych miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.8 Część VIII Zakup systemu kolejkowego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części VIII zamówienia został
określony w załączniku nr 1.8 do SWZ.
Dostawa sprzętu elektronicznego w części VIII obejmują w szczególności:
1. Zakup system kolejkowego – 1 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 31682230-1 – Graficzne panele wyświetlające
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części III – XI zamówienia
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla części III – XI zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag:
Kryterium wyboru Znaczenie – waga
Cena 60 % (60 pkt)
Okres gwarancji 40 % (40 pkt)
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
Kryterium I: Cena (C)
cena brutto oferty najtańszej
niepodlegającej odrzuceniu
C = ————————————————– x 60
cena brutto oferty badanej
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego
wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty
niepodlegające odrzuceniu.
Kryterium II: Okres gwarancji (G)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane
są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:
W części III – XI Zamówienia:
Wykonawca, w zależności od okresu gwarancji otrzyma następującą ilość punktów:
36 miesięcy – 40 pkt
30 miesiące – 20 pkt
24 miesięcy – 0 pkt
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym pole dotyczące kryterium: „Okres gwarancji”. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie
zaznaczy żadnej pozycji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesięcy i
przyzna 0 pkt w tym kryterium.
W przypadku, gdy Wykonawca (część I – XI zamówienia) zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat/podkreśli/pogrubi) dotyczące
terminu gwarancji Zamawiający uzna, że termin gwarancji oferowany będzie w większym zakresie co jest równoznaczne z
przyznaniem maksymalnej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu gwarancji (zostanie wpisany do
umowy) w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.
W przypadku gdyby doszło do wskazania oferowanego okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do oceny przyjmie
wartość zaokrągloną w dół do pełnych miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.9 Część IX: Dostosowanie strony internetowej i nagrania video w języku migowym szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dla części IX zamówienia został określony w załączniku nr 1.9 do SWZ.
Dostawa sprzętu elektronicznego w części IX obejmują w szczególności:
1) Dostosowanie strony internetowej w celu spełniania wymogów standardu WCAG 2.1.
2) Zakup nagrania wideo o działalności placówki w polskim języku migowym
4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części III – XI zamówienia
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla części III – XI zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag:
Kryterium wyboru Znaczenie – waga
Cena 60 % (60 pkt)
Okres gwarancji 40 % (40 pkt)
Kryterium I: Cena (C)
cena brutto oferty najtańszej
niepodlegającej odrzuceniu
C = ————————————————– x 60
cena brutto oferty badanej
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego
wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty
niepodlegające odrzuceniu.
Kryterium II: Okres gwarancji (G)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane
są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:
W części III – XI Zamówienia:
Wykonawca, w zależności od okresu gwarancji otrzyma następującą ilość punktów:
36 miesięcy – 40 pkt
30 miesiące – 20 pkt
24 miesięcy – 0 pkt
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym pole dotyczące kryterium: „Okres gwarancji”. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie
zaznaczy żadnej pozycji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesięcy i
przyzna 0 pkt w tym kryterium.
W przypadku, gdy Wykonawca (część I – XI zamówienia) zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat/podkreśli/pogrubi) dotyczące
terminu gwarancji Zamawiający uzna, że termin gwarancji oferowany będzie w większym zakresie co jest równoznaczne z
przyznaniem maksymalnej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu gwarancji (zostanie wpisany do
umowy) w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.
W przypadku gdyby doszło do wskazania oferowanego okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do oceny przyjmie
wartość zaokrągloną w dół do pełnych miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 10
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.10 Część X: Dostawa pozostałego wyposażenia – ławki szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części X
zamówienia został określony w załączniku nr 1.10 do SWZ.
Dostawa pozostałego wyposażenia w części X obejmują w szczególności:
1) Zakup ławek do poczekalni – 30 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39113600-3 – Ławki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części III – XI zamówienia
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla części III – XI zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag:
Kryterium wyboru Znaczenie – waga
Cena 60 % (60 pkt)
Okres gwarancji 40 % (40 pkt)
Kryterium I: Cena (C)
cena brutto oferty najtańszej
niepodlegającej odrzuceniu
C = ————————————————– x 60
cena brutto oferty badanej
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego
wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty
niepodlegające odrzuceniu.
Kryterium II: Okres gwarancji (G)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane
są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:
W części III – XI Zamówienia:
Wykonawca, w zależności od okresu gwarancji otrzyma następującą ilość punktów:
36 miesięcy – 40 pkt
30 miesiące – 20 pkt
24 miesięcy – 0 pkt
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym pole dotyczące kryterium: „Okres gwarancji”. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie
zaznaczy żadnej pozycji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesięcy i
przyzna 0 pkt w tym kryterium.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
W przypadku, gdy Wykonawca (część I – XI zamówienia) zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat/podkreśli/pogrubi) dotyczące
terminu gwarancji Zamawiający uzna, że termin gwarancji oferowany będzie w większym zakresie co jest równoznaczne z
przyznaniem maksymalnej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu gwarancji (zostanie wpisany do
umowy) w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.
W przypadku gdyby doszło do wskazania oferowanego okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do oceny przyjmie
wartość zaokrągloną w dół do pełnych miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 11
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.11 Część XI: Dostawa planów tyflograficznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części XI zamówienia
został określony w załączniku nr 1.11 do SWZ.
Dostawa w części XI obejmuje:
1) Zakup planów tyflograficznych – 3 poziomy
4.2.6.) Główny kod CPV: 33196200-2 – Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
31523200-0 – Trwałe znaki informacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części III – XI zamówienia
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla części III – XI zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag:
Kryterium wyboru Znaczenie – waga
Cena 60 % (60 pkt)
Okres gwarancji 40 % (40 pkt)
Kryterium I: Cena (C)
cena brutto oferty najtańszej
niepodlegającej odrzuceniu
C = ————————————————– x 60
cena brutto oferty badanej
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Oferta
otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego
wzoru. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do badania kryterium Cena Zamawiający uwzględni tylko oferty
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
niepodlegające odrzuceniu.
Kryterium II: Okres gwarancji (G)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo.
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane
są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:
W części III – XI Zamówienia:
Wykonawca, w zależności od okresu gwarancji otrzyma następującą ilość punktów:
36 miesięcy – 40 pkt
30 miesiące – 20 pkt
24 miesięcy – 0 pkt
Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym pole dotyczące kryterium: „Okres gwarancji”. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie
zaznaczy żadnej pozycji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesięcy i
przyzna 0 pkt w tym kryterium.
W przypadku, gdy Wykonawca (część I – XI zamówienia) zaznaczy więcej niż jedno pole (kwadrat/podkreśli/pogrubi) dotyczące
terminu gwarancji Zamawiający uzna, że termin gwarancji oferowany będzie w większym zakresie co jest równoznaczne z
przyznaniem maksymalnej ilości punktów w danej pozycji oraz obowiązkiem zapewnienia terminu gwarancji (zostanie wpisany do
umowy) w sposób zgodny z przyznaną ilością punktów.
W przypadku gdyby doszło do wskazania oferowanego okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do oceny przyjmie
wartość zaokrągloną w dół do pełnych miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 12
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3.12 Część XII: Przeprowadzenie szkoleń dla kadry placówki szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części XII
zamówienia został określony w załączniku nr 1.12 do SWZ.
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry placówki w części XII obejmuje w szczególności:
1) Szkolenie dla 11 osób kadry placówki z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności POZ
Cykl 2 szkoleń w 2 grupach x 1 dzień wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, do wielokrotnego użytku.
I grupa z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności POZ dla kierowników komórek
organizacyjnych.
II grupa z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności POZ, dla koordynatora opieki POZ,
koordynatora dostępności, kierownika POZ
Szkolenie stacjonarne w miejscu zamawiającego.
2) Szkolenie kadry placówki z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie dla 46 osób z
podziałem na grupy. Cykl szkoleń w grupach 7 / 8 osobowych x 1dzień. Szkolenia wg. autorskiego harmonogramu,
uwzględniające ramowy program szkoleń- zał. 3 Standard dostępności styczeń 2022 r. ) wraz z dostarczeniem materiałów
szkoleniowych, do wielokrotnego użytku.
Szkolenie stacjonarne w miejscu zamawiającego.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
3) Szkolenie dla 2 osób z zatrudniania osób z niepełnosprawnością dla kadry zarządzającej. Szkolenie wg. autorskiego
harmonogramu, uwzględniające ramowy program szkoleń- zał. 4 Standard dostępności styczeń 2022 r. ) Zamawiający
dopuszcza przeprowadzenie szkolenia on-line.
4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W części XII Zamówienia:
Cena– 100%;
Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone wg następującego wzoru:
Kryterium I: Cena (C)
cena brutto oferty najtańszej
niepodlegającej odrzuceniu
C = ————————————————– x 100
cena brutto oferty badanej
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8 Informacja o
podmiotowych środkach dowodowych
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
W części I i II zamówienia:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;
W części XII zamówienia:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
-Wykonawca przedłoży wykaz zrealizowanych usług, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy;
2) wykaz osób
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej
jednego trenera posiadającego następujące doświadczenie tj. przeprowadził min. dwie usługi szkoleniowe o podobnej lub tożsamej
tematyce zgodnie z proponowanym w ofercie szkoleniem;
Wykonawca przedłoży wykaz osób, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, wraz z podaniem informacji na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o
podstawie dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W odniesieniu do części III – XI zamówienia – zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych
środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia:
foldery/prospekty ze zdjęciami oferowanego sprzętu oraz opisem wyposażenia.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają
określone przez zamawiającego wymagania.
Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne,
zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
W przypadku przewidzenia wezwania Zamawiający nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków
dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w
opisie kryteriów oceny ofert lub gdy – mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego – oferta podlega odrzuceniu albo
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
8 Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
W części I i II zamówienia:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;
W części XII zamówienia:
-Wykonawca przedłoży wykaz zrealizowanych usług, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) wykaz osób
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż skieruje do realizacji zamówienia publicznego co
najmniej jednego trenera posiadającego następujące doświadczenie tj. przeprowadził min. dwie usługi szkoleniowe o
podobnej lub tożsamej tematyce zgodnie z proponowanym w ofercie szkoleniem;
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
Wykonawca przedłoży wykaz osób, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, wraz z podaniem informacji na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacji o podstawie dysponowania tymi osobami.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – dotyczy części Ii II zamówienia). Oświadczenie
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Część I – II
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy
podpisanego przez obie Strony.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku:
a) zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie procentowej stawki podatku VAT; wówczas kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do umowy, odnoszącym się do całości wynagrodzenia lub
pozostałej do zapłaty części wynagrodzenia wynikającego z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana,
b) w zakresie terminu wykonania umowy:
W razie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych lub w przypadku działania siły wyższej ( przez działanie siły
wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i
istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których
strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez
działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych )
uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi
przepisami oraz w związku z sytuacjami kryzysowymi, w tym stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub
innymi stanami nadzwyczajnymi.
1) Ewentualnego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, nadzwyczajnych
okoliczności lub zmian organizacyjnych w projekcie budowlanym i wykonawczym. W takiej sytuacji Zamawiający zastrzega
sobie prawo do obniżenia ustalonego w umowie wynagrodzenia o wartość przedmiotu umowy
podlegającą wyłączeniu.
3. Wszelkie prace dodatkowe, których nie można było przewidzieć, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w ramach odrębnego zamówienia udzielonego na zasadach określonych w
ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Podstawą do udzielenia takiego zamówienia będzie Protokół konieczności
sporządzony z udziałem i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonanie tych prac może stanowić podstawę
do zmiany terminu zakończenia robót.
Część III-XI
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz sporządzenia aneksu w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, będzie
możliwa w przypadku gdy:
1) Sprzęt stanowiący przedmiot Umowy zostanie wycofany z rynku, zaprzestano jego produkcji, posiada wady ukryte lub
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15
2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
charakteryzuje się dużą awaryjnością, a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada cechy, parametry i
funkcjonalności nie gorsze niż produkt będący przedmiotem Umowy i zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – w takim
przypadku, warunki i zasady realizacji Umowy, w tym wynagrodzenie pozostają bez zmian;
2) konieczna będzie zmiana terminu wykonania Umowy – w sytuacji, gdy konieczność taka wynika z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego – termin realizacji przesuwa się o okres trwania przyczyny.
Część XII zgodnie z załącznikiem nr 4.12 do SWZ
1. Strony dopuszczają zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizacje przedmiotu umowy;
2) dotyczącym podwykonawcy, tj. wystąpienia następujących okoliczności:
a) jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego,
b) podwykonawca nie wykonuje czynności z należytą starannością,
c) podwykonawca uległ likwidacji,
d) doszło do rozwiązania umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą,
e) nie doszło do podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą,
f) w innych przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie,
g) zmiany określonego w umowie zakresu wykonywanych czynności przez podwykonawców;
3) zmiany numeru konta bankowego;
4) zmian wynikających z przekształceń własnościowych, zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy; (…)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-01 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortal.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-01 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-30
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258541/01 z dnia 2022-07-15

Załączniki :

ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załaczniki nr 1 Opis przedmiotu zamówienia(1) Załaczniki nr 4.1 – 4.12 Projekt umowy Załącznik nr 3 do SWZ oswiadczenie art. 125 ust. 1 Załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie art. 117 ust. 4 cz. I(1) Załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie art. 117 ust. 4 cz. I Załącznik nr 6 do SWZ wykaz osób cz. I Załącznik nr 7 do SWZ wykaz wykonanych usług dot. cz. XII Załącznik nr 8 do SWZ wykaz osób dotyczy cz. XII Załączniki nr 2.1 – 2.12 Formularze ofertowe