Ogłoszenie o zamówieniu : Wymiana windy w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Wymiana windy w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

 1. ) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
  1. Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357002301
  1. Adres zamawiającego
   1. ) Ulica: Jana Pawła II 7
   1. ) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
   1. ) Kod pocztowy: 34-130
   1. ) Województwo: małopolskie
   1. ) Kraj: Polska
   1. ) Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski
   1. ) Numer telefonu: 33-8766437
   1. ) Numer faksu: 33-8765863
   1. ) Adres poczty elektronicznej: spzozkal2@op.pl
   1. ) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzoz-kalwaria.pl/
  1. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
  1. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

Zamówienia publicznego

Wymiana windy w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3f3f547b-089c-11ef-9b7e-467806a93518

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wymiana windy w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kryterium 1

Kryterium 2

inne.

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

5000,00 zł

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie zmiany terminów jej wykonania.

SEKCJA VIII – PROCEDURA